fbpx Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 543 θέσεις στο νομό Ροδόπης
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 2 Αυγούστου, 2018 - 10:00
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 543 θέσεις στο νομό Ροδόπης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
προσλήψεις
ΟΑΕΔ

Άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία

Δήμητρα Συμεωνίδου

Ξεκίνησε την 1/8/2018 και ώρα 14:00 και θα διαρκέσει μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Στο νομό Ροδόπης το σύνολο των θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος ανέρχονται σε 543, μοιρασμένες στους τέσσερις Δήμους, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (υπηρεσίες με έδρα τη Ροδόπη) και το Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με αναπηρία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ στην Αίγειρο Ροδόπης.
Αναλυτικότερα οι θέσεις εργασίες κατανέμονται ως εξής: Δήμος Κομοτηνής 260 θέσεις εργασίας, Δήμος Αρριανών 70 θέσεις εργασίας, Δήμος Ιάσμου 60 θέσεις εργασίας και Δήμος Μαρώνειας - Σαπών 60 θέσεις εργασίας. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τις υπηρεσίες στο νομό Ροδόπης 92 θέσεις εργασίας. Μία θέση ΔΕ Μαγείρων στο Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με αναπηρία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ στην Αίγειρο Ροδόπης 

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τo Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 
• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους 
• άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).


Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). 

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
5. Ηλικία
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)
9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν  τοποθετηθεί σε  ολοκληρωμένες  ή υπό υλοποίηση δράσεις  «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2015, 4/2015, 5/2015, Νο 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017, 16/2017) και της Δράσης «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο  υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2018).
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    4
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    2
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    37
ΔΕ    ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ     1
ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    9
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ    1
ΔΕ    ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    1
ΔΕ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    1
ΔΕ    ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    2
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER    2
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB    2
ΤΕ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    2
ΤΕ    ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    1
ΠΕ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ    1
ΠΕ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΠΕ    ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    1
ΠΕ/ΤΕ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ    1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 70

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    1
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    2
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    1
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    32
ΥΕ    ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    7
ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    2
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ    2
ΔΕ    ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    2
ΔΕ    ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    2
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER    2
ΤΕ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ    1
ΤΕ    ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    1
ΤΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    1
ΤΕ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    2
ΠΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 60 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     2
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    6
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    18
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    4
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    29
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ    3
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    2
ΥΕ    ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    2
ΥΕ    ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ    1
ΥΕ    ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ    1
ΥΕ    ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    15
ΔΕ    ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ    2
ΔΕ    ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ    8
ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    27
ΔΕ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ    1
ΔΕ    ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    7
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ    2
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    1
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ    5
ΔΕ    ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ    4
ΔΕ    ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ    1
ΔΕ    ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ    2
ΔΕ    ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    1
ΔΕ    ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    2
ΔΕ    ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    3
ΔΕ    ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    7
ΔΕ    ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    2
ΔΕ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    5
ΔΕ    ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ    2
ΔΕ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    2
ΔΕ    ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ    5
ΔΕ    ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    3
ΔΕ    ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    8
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)    2
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ    1
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB    3
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ    1
ΔΕ    ΨΥΚΤΙΚΩΝ    1
ΤΕ    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ    1
ΤΕ    ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ    1
ΤΕ    ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ    3
ΤΕ    ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ    1
ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    3
ΤΕ    ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ    1
ΤΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    2
ΤΕ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    2
ΤΕ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    4
ΤΕ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    4
ΤΕ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ    1
ΤΕ    ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ    1
ΠΕ    ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ    4
ΠΕ    ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    1
ΠΕ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    2
ΠΕ    ΓΕΩΠΟΝΩΝ    1
ΠΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    12
ΠΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ    2
ΠΕ    ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ    1
ΠΕ    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ    1
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    1
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    1
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΠΕ    ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ    2
ΠΕ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    5
ΠΕ    ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ    1
ΠΕ    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    2
ΠΕ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    1
ΠΕ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    1
ΠΕ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    4
ΠΕ/ΤΕ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ    2
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 260


ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    3
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    12
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    13
ΥΕ    ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    3
ΥΕ    ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    6
ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    6
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ    2
ΔΕ    ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    1
ΔΕ    ΜΑΓΕΙΡΩΝ    2
ΔΕ    ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    6
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)    1
ΤΕ    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ    2
ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    1
ΠΕ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    1
ΠΕ/ΤΕ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ    1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 60 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    1
ΥΕ    ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    5
ΥΕ    ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ    1
ΥΕ    ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ    1
ΔΕ    ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ     2
ΔΕ    ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ    2
ΔΕ    ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ    1
ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    14
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ    1
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ    1
ΔΕ    ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    3
ΔΕ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    5
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER    1
ΔΕ    ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ    1
ΤΕ    ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ    2
ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    1
ΤΕ    ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ    1
ΤΕ    ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    1
ΤΕ    ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ    1
ΤΕ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    3
ΤΕ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    6
ΤΕ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΤΕ    ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ    1
ΤΕ    ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ    1
ΠΕ    ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ    2
ΠΕ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΠΕ    ΓΕΩΠΟΝΩΝ    4
ΠΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    8
ΠΕ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    1
ΠΕ    ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ    3
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    1
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    1
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    2
ΠΕ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    1
ΠΕ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    3
ΠΕ    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    2
ΠΕ    ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ    1
ΠΕ/ΤΕ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ    5
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:92

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ποτέ δεν είναι αργά και έτσι εν μέσω του καλοκαιριού βγήκαν τα αποτελέσματα και αναρτήθηκαν οι πίνακες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, με προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, υγειονομικού προσωπικού κυρίως, για τη στε