fbpx Ποιες οι δικαιοδοσίες των Μουφτήδων Θράκης
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2019 - 10:00
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Ποιες οι δικαιοδοσίες των Μουφτήδων Θράκης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μουφτής Κομοτηνής
Μουφτής Ξάνθης
Μουφτεία

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης

Δήμητρα Συμεωνίδου

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 52/2019 "Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων Θράκης - Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες της Θράκης". Σκοπός του διατάγματος είναι: α) ο καθορισμός των αναγκαίων δικονομικών κανόνων για τη συζήτηση των υποθέσεων δικαιοδοσίας του Μουφτή και την έκδοση των αποφάσεών του και β) η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, καθώς και σύστασης και διαδικασίας πλήρωσης θέσεων (μονίμων, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μετακλητών υπαλλήλων) στις Μουφτείες.

Τα σημαντικότερα άρθρα του προεδρικού διατάγματος αναπτύσσονται παρακάτω: 

Δικαιοδοσία Μουφτή

 1. Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία, υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄ 182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α΄ 11), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4511/2018 (Α΄ 2), και στο παρόν προεδρικό διάταγμα, μεταξύ Ελλήνων πολιτών μελών της μουσουλμανικής μειονότητας, μονίμων κατοίκων της περιφέρειάς του επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφόσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο και τα μέρη έχουν ρητά επιλέξει τη συγκεκριμένη δικαιοδοσία.
   
 2. Η κατ’ εξαίρεση υπαγωγή των υποθέσεων της παρ. 1 στη δικαιοδοσία του Μουφτή γίνεται με την κατάθεση αιτήσεων αμφότερων των μερών για επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς, οι οποίες πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία των εισαγωγικών δικογράφων κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και, επί ποινή ακυρότητας, ρητή ανέκκλητη δήλωση κάθε μέρους περί επιλογής της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας. Η υπαγωγή της υπόθεσης στη δικαιοδοσία του Μουφτή είναι αμετάκλητη και αποκλείει τη δικαιοδοσία των τακτικών δικαστηρίων για τη συγκεκριμένη διαφορά.
   
 3. Για την κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στη δικαιοδοσία του Μουφτή των κληρονομικών υποθέσεων των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, απαιτείται η ενώπιον συμβολαιογράφου σύνταξη δήλωσης τελευταίας βούλησης του διαθέτη, κατά τον τύπο της δημόσιας διαθήκης, με αποκλειστικό περιεχόμενό της τη ρητή επιθυμία του να υπαχθεί η κληρονομική του διαδοχή στον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο.


Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή είτε με μεταγενέστερη αντίθετη δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε με σύνταξη μεταγενέστερης διαθήκης, κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα. Ταυτόχρονη εφαρμογή του Αστικού Κώδικα και του Ιερού Μουσουλμανικού Νόμου στην κληρονομική περιουσία ή σε ποσοστό ή και σε διακεκριμένα στοιχεία αυτής απαγορεύεται.

Κατά τόπον αρμοδιότητα

 1. Ο Μουφτής έχει κατά τόπον αρμοδιότητα επί των υποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 2, εφόσον και τα δύο μέρη είναι Έλληνες πολίτες, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και έχουν αμφότερα τη μόνιμη κατοικία τους εντός της περιφέρειας της ίδιας Μουφτείας. Αν τα μέρη έχουν μόνιμη κατοικία στην περιφέρεια διαφορετικής Μουφτείας, ο Μουφτής έχει κατά τόπον αρμοδιότητα εφόσον το ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει τη μόνιμη κατοικία του στην περιφέρεια της Μουφτείας του και υποβληθούν στη Μουφτεία σχετικές αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών.
   
 2. Τα γεωγραφικά όρια δικαιοδοσίας των Μουφτειών Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης συμπίπτουν με τα αντίστοιχα υφιστάμενα γεωγραφικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

Πληρεξουσιότητα – Παράσταση δικηγόρου

 1. Ενώπιον του Μουφτή τα μέρη έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Σε όλες τις υποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν επιτρέπεται εκπροσώπηση των μερών από τον ίδιο δικηγόρο.
   
 2. Η πληρεξουσιότητα παρέχεται είτε με τη συνυπογραφή της αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 2 από το κάθε μέρος και τον δικηγόρο του, είτε με συμβολαιογραφική πράξη που παρέχει στον δικηγόρο ειδική πληρεξουσιότητα να δηλωθεί ρητά και ανέκκλητα η επιλογή της δικαιοδοσίας του Μουφτή για τη συγκεκριμένη, ρητά προσδιοριζόμενη, υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο
   
 3. Στην περίπτωση αυτή, η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την κατάθεση της αίτησης. Για την παράσταση δικηγόρου προσκομίζεται γραμμάτιο προείσπραξης από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
   
 4. Για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α΄ 24), όπως ισχύει.


Δεδικασμένο-Εκτελεστότητα
 1. Οι εκδιδόμενες από το Μουφτή αποφάσεις επί υποθέσεων αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας δεν μπορούν να εκτελεσθούν ούτε αποτελούν δεδικασμένο, αν δεν κηρυχθούν εκτελεστές από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του Μουφτή, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφ. α΄ της από 24.12.1990 ΠΝΠ – κυρ. με ν. 1920/1991). 2. Η απόφαση δεν κηρύσσεται εκτελεστή ούτε αποτελεί δεδικασμένο εάν δεν έχει επιδοθεί στα μέρη. 3. Η απόφαση του Μουφτή δεν κηρύσσεται εκτελεστή από το μονομελές πρωτοδικείο α) αν η υπόθεση δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του Μουφτή, β) αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4511/2018 (Α΄2) και του παρόντος διατάγματος σχετικά με τη διαδικασία υπαγωγής στη δικαιοδοσία του Μουφτή ή γ) αν οι διατάξεις και οι κανόνες που εφαρμόσθηκαν αντίκεινται στο Σύνταγμα, ιδίως στην παρ. 2 του άρθρου 4, και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 4. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου χωρεί προσφυγή ενώπιον του οικείου πολυμελούς πρωτοδικείου, που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία. Κατά της αποφάσεως του πολυμελούς πρωτοδικείου δεν χωρεί ένδικο μέσο, τακτικό ή έκτακτο (άρθρο 5 παρ. 3 εδάφ. τελευταίο της από 24.12.1990 ΠΝΠ – κυρ. με ν. 1920/1991).


ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΥΦΤΗ ΣΤΙΣ ΜΟΥΦΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή

 1. Στις Μουφτείες Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, οι οποίες αποτελούν αυτοτελείς αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνιστώνται Διευθύνσεις Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή.
   
 2. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή ανήκει η υποστήριξη του Μουφτή κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α΄ 11) και τροποποιήθηκε με τον ν. 4511/2018 (Α΄ 2) και η τήρηση αρχείου αποφάσεων. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης ανήκει και η έκδοση ή η κωδικοποίηση πράξεων ή αποφάσεων σχετικών με τη δικαιοδοσία του Μουφτή. 
   
 3. Η Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: (α) Το Τμήμα Α΄ Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή, (β) Το Τμήμα Β΄ Αρχείου και Εκδόσεων. 

Προσωπικό
Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού για τις Διευθύνσεις Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή στις Μουφτείες ανέρχεται σε έξι (6) θέσεις εκ των δέκα (10) που προβλέπονται στο εδάφιο α' του άρθρου 40 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42).

Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο
Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή κατανέμονται ως εξής: Α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός Θέσεις: τρεις (3) Β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Θέσεις: τρεις (3) 

Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανά Μουφτεία
Οι ανωτέρω έξι (6) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κατανέμονται ως εξής: α) Στη Μουφτεία Διδυμοτείχου μια (1) θέση για απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μία (1) θέση για πτυχιούχο πανεπιστημίου. β) Στη Μουφτεία Κομοτηνής μια (1) θέση για απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μία (1) θέση για πτυχιούχο πανεπιστημίου. γ) Στη Μουφτεία Ξάνθης μια (1) θέση για απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μία (1) θέση για πτυχιούχο πανεπιστημίου.

Σύσταση Ειδικών Θέσεων 
Με το παρόν συνιστώνται: α) τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή», πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με θητεία πέντε (5) ετών που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) φορές το ανώτερο, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. β) τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος, σε ισάριθμες νέες ενιαίες οργανικές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με το παρόν και καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από κάτοχο πτυχίου νομικής σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

Κατανομή Ειδικών θέσεων ανά Μουφτεία 
Οι ανωτέρω έξι (6) ειδικές θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συνεργατών κατανέμονται ως εξής: α) Στη Μουφτεία Διδυμοτείχου μια (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη που καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από πτυχιούχο νομικής, β) Στη Μουφτεία Κομοτηνής μια (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη που καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από πτυχιούχο νομικής, γ) Στη Μουφτεία Ξάνθης μια (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου που φέρει τον τίτλο «Γραμματέας Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή» και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη που καταλαμβάνεται υποχρεωτικά από πτυχιούχο νομικής.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ποτέ δεν είναι αργά και έτσι εν μέσω του καλοκαιριού βγήκαν τα αποτελέσματα και αναρτήθηκαν οι πίνακες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, με προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, υγειονομικού προσωπικού κυρίως, για τη στε