fbpx Οντέρ Μουμίν - Ηλίας Μπούκας, σημειώσατε 1
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2020 - 10:00
ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΙΑΣΜΟΣ

Οντέρ Μουμίν - Ηλίας Μπούκας, σημειώσατε 1

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οντέρ Μουμίν
Ηλίας Μπούκας
Κυριάκος Αμούτζας

Ο Οντέρ Μουμίν δικαιούται να μην δίνει «σφραγίδα» στον Ηλία Μπούκα απεφάνθη η Αποκεντρωμένη

Θανάσης Τσολάκης

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέρριψε την προσφυγή (14/04/20) του Μπούκα Ηλία κατά της αρ. 302/2020 απόφασης του Δημάρχου Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, με την οποία είχε αφαιρέσει τη νομιμοποίηση υπογραφής των επικυρώσεων γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιάσμου.

Η 302/2020 απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου κρίθηκε νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη, με σαφή και ορισμένη αιτιολογία.

Το σκεπτικό της απόφασης και η απάντηση Μπούκα
Με την ως άνω ανακοίνωση ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν επιχαίρει της δικαίωσής του, καθώς όπως αιτιολόγησε μέσα από τη συχνότητα του ράδιο Χρόνος 87.5fm δεν έχει διάθεση συνεργασίας ούτε με τον Ηλία Μπούκα, ούτε και με τον επικεφαλής της παράταξης στην οποία ανήκει Κυριάκο Αμούτζα. Ο κος Μουμίν είπε επακριβώς: «Εγώ στο επόμενο συμβούλιο θα φέρω όλες τις προτάσεις του Αμούτζα για να αποδείξω ότι όλα αυτά που κάνει δεν έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση και ότι έχει γίνει ένα ακροδεξιό μόρφωμα και γραφείο τύπου της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Τον καλώ άλλα μία φορά σε παραίτηση. Ούτε με τον κο Μπούκα θα συνεργαστώ. Γιατί έχει τις ίδιες απόψεις».

Ωστόσο, η απόφαση της Αποκεντρωμένης στην προσφυγή του Ηλία Μπούκα (η οποία ήταν απορριπτική) δεν έχει να κάνει –προφανώς- με πολιτικά κριτήρια, αλλά με νομικά και το σκεπτικό της αναλύθηκε ως εξής:

«Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει «Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πρόεδρο ή στον γενικό γραμματέα του δήμου ή στον προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου»

Επειδή η απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η κανονιστική πράξη είναι ελεύθερα ανακλητή μόνο για το μέλλον. 

Επειδή όσον αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής (βλ. ΣτΕ 4060/12) «κατά γενική αρχή, όταν πρόκειται για μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής (σε αντίθεση με την περίπτωση της μεταβίβασης αρμοδιότητας) εκείνος που μεταβίβασε την αρμοδιότητα υπογραφής ορισμένων πράξεων αρμοδιότητας του, ως οργάνου, εξακολουθεί να θεωρείται ως μόνος αρμόδιος προς έκδοση των πράξεων αυτών, ακόμη και όταν οι πράξεις αυτές υπογράφονται από τον εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο, σε τρόπο ώστε ο εξουσιοδοτήσας να μπορεί οποτεδήποτε να υπογράφει ο ίδιος τις πράξεις αυτές, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής σε άλλο όργανο(ΣτΕ 4478/1987,5797/1996)». Επειδή βάσει του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α΄/68/2020) όπως ισχύει «1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από Κ.Ε.Π, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή Κ.Ε.Π, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα. Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά… γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.2690/1999 (Α΄45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους. Ομοίως, οι διοικητικές αρχές από τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις τους παρόντος». 

Επειδή η επικύρωση γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων μπορεί να διεκπεραιωθεί μεταξύ άλλων σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή η ΚΕΠ. Συνεπώς, εν προκειμένω αρμόδια όργανα προς τούτο είναι ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι λοιποί, έχοντες σχετική εξουσιοδότηση, Πρόεδροι Κοινοτήτων, το Αστυνομικό Τμήμα και το ΚΕΠ του Δήμου Ιάσμου. Επειδή το δικαίωμα της επικύρωσης του γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων των πολιτών του Δήμου Ιάσμου δεν καταργείται ούτε περιορίζεται καθότι μπορεί να συντελείται στο Δημαρχείο. Περαιτέρω οι επικυρώσεις μπορούν να διεκπεραιώνονται στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Ιάσμου, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το δημαρχείο Ιάσμου. Επειδή η 302/2020 απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου είναι νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη, με σαφή και ορισμένη αιτιολογία. 

Εν όψει των ανωτέρω, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Απορρίπτουμε την από 14-04-2020 προσφυγή της Μπούκα Ηλία, Προέδρου της Κοινότητας Ιάσμου, κατά της αρ. 302/2020 απόφασης του Δημάρχου Ιάσμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης»
Ηλίας Μπούκας: «Αναγκάστηκα να προσφύγω στην Αποκεντρωμένη»

Στην δική του γραπτή τοποθέτηση επί της φιλονικίας του με τον δήμαρχο, ο πρόεδρος της Κοινότητας Ιάσμου Ηλίας Μπούκας αναφέρει ότι «αναγκάστηκε να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη», επειδή κατά την άποψή του ο δήμαρχος «προσβάλλει την αρχή της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης, και της διάκρισης των προνομίων των πολιτών όλου του Δήμου» δεδομένου ότι αρχικά ο δήμαρχος είχε δώσει το δικαίωμα υπογραφής στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, μετά το «πήρε πίσω» και μετά το ξαναέδωσε, αλλά όχι σε όλους. Ο Ηλίας Μπούκας ήταν αυτός που δεν πήρε πίσω τη σφραγίδα του.

Σημειώνεται ότι εν λόγω προσφυγή του κου Μπούκα στην Αποκεντρωμένη ήταν η δεύτερη καθώς την πρώτη φορά που ο δήμαρχος Ιάσμου είχε δώσει δικαίωμα υπογραφής στους τοπικούς προέδρους, δεν είχε συμπεριλάβει τους τέσσερις της παράταξης Αμούτζα. Με εκείνη την προσφυγή πήραν το δικαίωμα οι τρεις εκ των τεσσάρων, αλλά όχι ο Ηλίας Μπούκας που προχώρησε και στη δεύτερη προσφυγή, που όμως κρίθηκε απορριπτέα.

Παρά ταύτα, ο Ηλίας Μπούκας δεσμεύεται ότι «θα συνεχίσω να υποστηρίζω τις αρμοδιότητές μου υπηρετώντας τα συμφέροντα των κατοίκων του Ιάσμου, της Διαλαμπής, του Μωσαικού, της Γαλήνης και του Κοπτερού στο σύνολό τους όπως έχω ορκιστεί. Με ζήλο, διαφάνεια αλλά πάνω απ’ όλα με ΑΓΩΝΙΑ και ΗΘΙΚΗ».

Ο Αγάμπεης, ο Κύριος Κανένας και τα αιτήματα παραίτησης

Η φιλονικία για τις σφραγίδες έφερε τους Μουμίν – Αμούτζα στον αέρα του ράδιο Χρόνος 87.5fm όπου για άλλη μία φορά διασταύρωσαν τα ξίφη τους με εκφράσεις που δεν τιμούν ούτε τα πρόσωπά τους, ούτε όμως και το θεσμό που υπηρετούν. 

«Ακροδεξιό μόρφωμα» χαρακτήρισε την παράταξη Αμούτζα ο δήμαρχος, «Αγάμπεη» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Αμούτζας τον Οντέρ Μουμίν, ενώ ο δήμαρχος κάλεσε τον αντιπολιτευόμενο του «να παραιτηθεί» με τον Κυριάκο Αμουτζα να λέει «με έχει καλέσει να παραιτηθώ ο κύριος Κανένας». 

Υπό άλλες συνθήκες, οι ατάκες θα άρμοζαν σε επιθεώρηση. Εν προκειμένω όμως είναι βγαλμένες από τη ζωή. Από την αυτοδιοικητική ζωή του Δήμου Ιάσμου για την ακρίβεια. 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Πάνω από ένα χρόνο λόγω της πανδημίας,  βιώνουμε πρωτόγνωρες  καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα, με  παγκόσμιες διαστάσεις, αρκετούς πειραματισμούς, λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις, αλλά δυστυχώς και αλληλοσυγκρ