fbpx Έρχονται απολύσεις στις Μουφτείες Θράκης, τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 19 Ιανουαρίου, 2019 - 10:00
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Έρχονται απολύσεις στις Μουφτείες Θράκης, τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μουφτεία

Πως εξορθολογίζονται, κατά τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, τα γραφεία των Μουφτειών και τα θέματα επαγγελματικών σχέσεων των υπαλλήλων

Γίνεται μνεία στην "χωρίς την προηγούμενη εφαρμογή κάποιας τυπικής διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης, φυσικών προσώπων στις Μουφτείες για την υποβοήθηση και υποστήριξη του διοικητικού έργου των μουφτήδων", όμως δεν διασαφηνίζεται πως θα γίνονται στο εξής οι προσλήψεις

Δήμητρα Συμεωνίδου

Την πόρτα της εξόδου στους μέχρι σήμερα εργαζόμενους στις Μουφτείες της Θράκης, δείχνει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, μέσω ρύθμισης σε τροπολογία που κατατέθηκε την Πέμπτη 17/1 και ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». Σχετική αναφορά έκανε στη Βουλή ο υπουργός κάνοντας γνωστό ότι με τροπολογία εξορθολογίζονται τα γραφεία των μουφτειών στη Θράκη και τα θέματα επαγγελματικών σχέσεων των υπαλλήλων.

Τι επιδιώκει η κυβέρνηση, εξηγείται επαρκώς στην αιτιολογική έκθεση που παρουσιάζει ο "Χ": "Με την παρ. 2 σκοπείται η αντιμετώπιση του πρακτικού ζητήματος που προέκυψε από την μακρόχρονη απασχόληση, χωρίς την προηγούμενη εφαρμογή κάποιας τυπικής διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης, φυσικών προσώπων στις Μουφτείες για την υποβοήθηση και υποστήριξη του διοικητικού έργου των μουφτήδων, απασχόληση που έλαβε χώρα συνεχώς και αδιαλείπτως τουλάχιστον για έναν χρόνο, όπως αυτή πρέπει να προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από τα τηρούμενα κοινωνικοασφαλιστικά στοιχεία (χρόνος ασφάλισης στον αυτό εργοδότη).  

Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον η απασχόληση τους διήρκεσε οπωσδήποτε έως την 16/08/2018 (χωρίς να έχει παύσει ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο σε προγενέστερο χρόνο), τεκμαίρεται κατά πλάσμα δικαίου ότι έπαυσαν αυτοδικαίως να απασχολούνται στις 31/08/2018 και δικαιούνται μιας (ιδιόρρυθμης) αποζημίωσης απασχόλησης, που υπολογίζεται, ελλείψει ειδικής ρύθμισης, κατά τις διατάξεις περί αποζημίωσης απόλυσης εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η αποζημίωση αυτή βαραίνει τον προϋπολογισμό των οικείων Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης (καθόσον οι Μουφτείες συνιστούν υπηρεσίες του), εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται από τις κατά τόπους αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από βεβαίωση του κοινωνικοασφαλιστικού φορέα περί του χρόνου ασφάλισης του ως απασχολούμενου στην Μουφτεία (και που πρέπει να συμπεριλαμβάνει χρόνο ασφάλισης πέραν των δώδεκα μηνών, διαρκώς και αδιαλείπτως μέχρι και τις 16/08/2018).  Τυχόν αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που αφορούν χρονικό διάστημα από την 1/9/2018 δεν αφορούν πραγματική απασχόληση, και συνεπώς στερούνται κάθε νομικής συνέπειας, ακυρώνονται δε οίκοθεν από τον αρμόδιο κοινωνικοασφαλιστικό φορέα και οι καταβληθείσες εισφορές αντιλογίζονται στον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Από την ρύθμιση προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης αποχώρησης στο προσωπικό που απασχολείται καθ' οιονδήποτε τρόπο στις Μουφτείες και θεωρείται ότι έπαυσαν αυτοδικαίως να προσφέρουν στις υπηρεσίες τους στις 31-08-2018. Για την εκτίμηση της εν λόγω δαπάνης, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ενδιαφερόμενων, ύψος αποζημίωσης κλπ), δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο υπουργείο". Όσον αφορά τους στόχους που επιδιώκει η ρύθμιση, αυτή είναι η επίλυση του βασικού ζητήματος της αποζημίωσης των απασχολούμενων για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυσικών προσώπων στις Μουφτείες, για την υποβοήθηση και υποστήριξη του διοικητικού έργου των Μουφτήδων, όπως αυτή προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από τα τηρούμενα κοινωνικοασφαλιστικά στοιχεία και για ρητά οριζόμενο χρονικό διάστημα. 


Ο χρόνος συμπίπτει με τον διορισμό των τοποτηρητών
Ο χρόνος που ορίζεται ρητά στη ρύθμιση, δηλαδή έως την 16/08/2018, συμπίπτει χρονικά με την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, των διαπιστωτικών πράξεων για την αποχώρηση του Μουφτή Κομοτηνής και του Μουφτή Ξάνθης λόγω παρέλευσης του ορίου ηλικίας που θέτει ο νόμος. Ταυτόχρονα τότε εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν οι αποφάσεις διορισμού του νέου Τοποτηρητή Μουφτή Κομοτηνής κ. Χαλήλ Τζιχάτ και του νέου Τοποτηρητή Μουφτή Ξάνθης κ. Μπιλάλ Καρά Χαλήλ.


Θα αλλάξει η διαδικασία πρόσληψης φυσικών προσώπων στις Μουφτείες;
Και ενώ στη ρύθμιση γίνεται μνεία στην "χωρίς την προηγούμενη εφαρμογή κάποιας τυπικής διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης, φυσικών προσώπων στις Μουφτείες για την υποβοήθηση και υποστήριξη του διοικητικού έργου των μουφτήδων", δεν διασαφηνίζεται σε αυτήν πως θα γίνονται στο εξής οι προσλήψεις.

Να σημειώσουμε ότι η Μουφτεία Κομοτηνής συνιστά δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 της από 24/12/1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1920/1990. 

Την εποπτεία της εν λόγω υπηρεσίας ασκεί το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Ο μουφτής Κομοτηνής είναι προϊστάμενος της Μουφτείας Κομοτηνής με τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος. 

Οποιαδήποτε πρόσληψη χωρεί μόνο κατόπιν της νόμιμης διαδικασίας πρόσληψης στον δημόσιο τομέα και της τελικής έγκρισης από τον αρμόδιο υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλο αρμόδιο κατ' εξουσιοδότηση όργανο.

Το νέο τοπίο στις Μουφτείες της Θράκης έρχεται να επιβεβαιώσει η παραπάνω τροπολογία και πως αυτό θα διαμορφωθεί αναμένεται να το δούμε στην πράξη.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Όπου «γάμος και χαρά», νέα φουγάρα και  αισιοδοξία,  η κυβέρνηση και οι βουλευτές της δίνουν το παρόν.