fbpx Δήμος Κομοτηνής: Σε δημόσια διαβούλευση ο Κανονισμός Λειτουργίας των λαϊκών αγορών
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 26 Απριλίου, 2018 - 10:00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Δήμος Κομοτηνής: Σε δημόσια διαβούλευση ο Κανονισμός Λειτουργίας των λαϊκών αγορών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Λαϊκή Αγορά
Δήμος Κομοτηνής

Εφτά υπηρεσίες έχουν δικαίωμα ελέγχου στις λαϊκές αγορές, ποιος ο ρόλος του Επόπτη

Δήμητρα Συμεωνίδου

Κανόνες στη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Κομοτηνής, της Αιγείρου και του Νέου Σιδηροχωρίου βάζει ο Κανονισμός που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Τρίτη, 24 Απριλίου. Το σχέδιο του Κανονισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.komotini.gr) έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό η λαϊκή αγορά της Κομοτηνής θα συνεχίσει να λειτουργεί κάθε Σάββατο στην προέκταση της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ενώ της Αιγείρου και του Νέου Σιδηροχώρι κάθε Τρίτη και κάθε Δευτέρα αντίστοιχα. Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές έχουν παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών. Όσον αφορά τις ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αυτές καθορίζονται στο σχέδιο του νέου Κανονισμού ως εξής:


α. Για τη χειμερινή περίοδο από 6 π.μ. μέχρι 2.30 μ.μ.
β. Για την θερινή περίοδο από 6 π.μ. μέχρι 2.30 μ.μ.
Η τήρηση της καθαριότητας
Ιδιαίτερο έμφαση δίνεται στην υποχρέωση των πωλητών για τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά.

Όπως, μεταξύ άλλων, ορίζεται στο σχέδιο του Κανονισμού, οι αδειούχοι πωλητές των λαϊκών αγορών οφείλουν:
• Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
• Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
• Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
• Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
• Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
• Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
• Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».

Μία σειρά υπηρεσιών είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής του ισχύοντος νόμου. Συγκεκριμένα:
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,
 (γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Κομοτηνής,
(δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,
(ε) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας του,
(στ) η Ελληνική Αστυνομία,
(ζ) η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).


ΕΠΟΠΤΕΣ. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του Δήμου Κομοτηνής, τον οποίο ορίζει ο δήμαρχος, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Ο υπάλληλος αυτός ορίζεται για θητεία έξι (6) μηνών και μετά τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται από άλλον. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ο εν λόγω υπάλληλος συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελματιών πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι αυτοί (οι επόπτες) ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τα κενά και συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόμου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα νόμο.

1. Η επιβολή κυρώσεων για οποιαδήποτε παράβαση της εκάστοτε νομοθεσίας περί υπαιθρίου εμπορίου ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου που αφορά την παραγωγή, την εμπορίας, την διακίνηση ή την διάθεση προϊόντων καθορίζονται στους σχετικούς νόμους.

2. Η επιβολή κυρώσεων από το Δήμο Κομοτηνής σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας μπορεί να είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης: αα) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Για το είδος των κυρώσεων ζητείται σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Δήμου είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που ο Δήμος παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές μπορούν να εισηγούνται στο Δήμο την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο.


Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου) και αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις, ο Δήμος Κομοτηνής, σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού λειτουργίας, μπορεί να επιβάλλει είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης: α) απλή σύσταση σε συμμόρφωση, β) χρηματικό πρόστιμο έως και 1.000 ευρώ και γ) ανάκληση της άδειας μέχρι ένα μήνα.


Ο κανονισμός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου) και αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Απλοϊκές και βολικές για κάποιους εκτιμήσεις,  περί  δημάρχου που θυμώνει και  κρατάει μούτρα, η όπως εκτιμούν οι υποστηρικτές της  παίζει  κομματικά παιχνίδια  όταν  πρέπει να διεκδικήσει  για τον τόπο, μάλ