fbpx Δικαιώθηκε ο δήμαρχος Ιάσμου για τη μη παραχώρηση «σφραγίδας» στον Ηλία Μπούκα
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 2020 - 11:34
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ

Δικαιώθηκε ο δήμαρχος Ιάσμου για τη μη παραχώρηση «σφραγίδας» στον Ηλία Μπούκα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οντέρ Μουμίν
Μπούκας Ηλίας

Εν αναμονή του επόμενου επεισοδίου του σίριαλ με επίκεντρο την κοινότητα Ιάσμου

Απορριπτική ήταν η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην προσφυγή του Ηλία Μπούκα προέδρου της δημοτικής κοινότητας Ιάσμου. Ο κος Μπούκας είχε κάνει την προσφυγή καθώς του έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα της υπογραφής (με την ιδιότητα του προέδρου κοινότητας) με απόφαση του δημάρχου Οντέρ Μουμίν.

Ο κος Μπούκας, ζήτησε την συνδρομή της Αποκεντρωμένης προκειμένου να ανακτήσει το δικαίωμα (ή να πάρει πίσω τη σφραγίδα, κατά το κοινώς λεγόμενο) ωστόσο η απόφαση δεν ήταν υπέρ του, υπό το εξής σκεπτικό:

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει «Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πρόεδρο ή στον γενικό γραμματέα του δήμου ή στον προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου»

Επειδή η απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η κανονιστική πράξη είναι ελεύθερα ανακλητή μόνο για το μέλλον.

Επειδή όσον αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής (βλ. ΣτΕ 4060/12) «κατά γενική αρχή, όταν πρόκειται για μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής (σε αντίθεση με την περίπτωση της μεταβίβασης αρμοδιότητας) εκείνος που μεταβίβασε την αρμοδιότητα υπογραφής ορισμένων πράξεων αρμοδιότητας του, ως οργάνου, εξακολουθεί να θεωρείται ως μόνος αρμόδιος προς έκδοση των πράξεων αυτών, ακόμη και όταν οι πράξεις αυτές υπογράφονται από τον εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο, σε τρόπο ώστε ο εξουσιοδοτήσας να μπορεί οποτεδήποτε να υπογράφει ο ίδιος τις πράξεις αυτές, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής σε άλλο όργανο(ΣτΕ 4478/1987,5797/1996)». Επειδή βάσει του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α΄/68/2020) όπως ισχύει «1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από Κ.Ε.Π, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή Κ.Ε.Π, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα. Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά… γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.2690/1999 (Α΄45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους. Ομοίως, οι διοικητικές αρχές από τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις τους παρόντος».

Επειδή η επικύρωση γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων μπορεί να διεκπεραιωθεί μεταξύ άλλων σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή η ΚΕΠ. Συνεπώς, εν προκειμένω αρμόδια όργανα προς τούτο είναι ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι λοιποί, έχοντες σχετική εξουσιοδότηση, Πρόεδροι Κοινοτήτων, το Αστυνομικό Τμήμα και το ΚΕΠ του Δήμου Ιάσμου. Επειδή το δικαίωμα της επικύρωσης του γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων των πολιτών του Δήμου Ιάσμου δεν καταργείται ούτε περιορίζεται καθότι μπορεί να συντελείται στο Δημαρχείο. Περαιτέρω οι επικυρώσεις μπορούν να διεκπεραιώνονται στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Ιάσμου, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το δημαρχείο Ιάσμου. Επειδή η 302/2020 απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου είναι νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη, με σαφή και ορισμένη αιτιολογία.

Εν όψει των ανωτέρω,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Απορρίπτουμε την από 14-04-2020 προσφυγή της Μπούκα Ηλία, Προέδρου της Κοινότητας Ιάσμου, κατά της αρ. 302/2020 απόφασης του Δημάρχου Ιάσμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Πολύ αργά, κυριολεκτικά στο παρά πέντε, σκέφτηκε η κυβέρνηση δια στόματος υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια,  να βάλλει,  εξ απαλών ονύχων βέβαια εναντίον της Γερμανίας, για τη διφορούμενη στάση της στα «ελλη