fbpx Τι κάνει το ΔΠΘ για να γίνει πιο προσβάσιμο σε φοιτητές με αναπηρία
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 2019 - 10:00
ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τι κάνει το ΔΠΘ για να γίνει πιο προσβάσιμο σε φοιτητές με αναπηρία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Φοιτητές
αναπηρία
Προσβασιμότητα

Μελέτες προσβασιμότητας σε κτίρια σε Κομοτηνή και Ξάνθη, ανεύρεση ψηφιακών εργαλείων προσβασιμότητας έγινε με σκοπό τη μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή

Δήμητρα Συμεωνίδου

Μελέτες προσβασιμότητας σε κτίρια σε Κομοτηνή και Ξάνθη, ανεύρεση ψηφιακών εργαλείων προσβασιμότητας έγινε με σκοπό τη μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή, έναρξη συνεργασίας με την AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) για την περαιτέρω εξειδίκευση πάνω σε θέματα προσβασιμότητας βιβλιοθηκών, μαγνητοσκόπηση διαλέξεων και προσθήκη υποτίτλων. Στα παραπάνω περιγράφεται  η προσπάθεια που κάνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για να γίνει πιο προσβάσιμο σε φοιτητές με αναπηρία. Μία προσπάθεια που εδράζεται στη λειτουργία του Τμήματος Προσβασιμότητας, σε συνεργασία με την διοίκηση του Πανεπιστημίου. Θυμίζουμε ότι η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ. (Δο.Συ.Π.) άρχισε να λειτουργεί το 2018, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου.

Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Δ.Π.Θ., προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, ιδιαιτερότητες και αναπηρίες και έχει ως σκοπό να συμβάλει στην προαγωγή της εποικοδομητικής μάθησης, της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της κοινωνικοποίησής τους. Στοχεύει αφενός στην ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και αφετέρου στην προσωπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής ζωής των φοιτητών. Η Δο.Συ.Π. αποτελείται από α) το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και β) το Τμήμα Προσβασιμότητας. Παρέχει υπηρεσίες στην έδρα της στην Κομοτηνή καθώς και στα παραρτήματά της σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Ορεστιάδα. Στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος Προσβασιμότητας και στην προσπάθεια το ΔΠΘ να καταστεί περισσότερο προσβάσιμο στους φοιτητές τους, είχε την ευκαιρία να έχει στη διάθεσή του ο "Χ" μέσω εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κομοτηνή, παρουσία της αρμόδιας αντιπρυτάνεως Ζωής Γαβριήλιδου. 

Αναλυτικότερα αποφασίστηκαν, σχεδιάστηκαν (Απρίλιος 2018 έως Αύγουστο 2018) και ταυτόχρονα υλοποιούνται τα εξής (από τον Ιούνιο του 2018 έως σήμερα):

 1. Μελέτες Προσβασιμότητας σε κτίρια του ΔΠΘ: ι. μελέτη προσβασιμότητας στην βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, ιι. μελέτη προσβασιμότητας στην βιβλιοθήκη του Τμήματος, Ελληνικής Φιλολογίας, ιιι. μελέτη προσβασιμότητας στην βιβλιοθήκη του Τμήματος, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ιν. Μελέτη προσβασιμότητας στην βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ν. Μελέτη προσβασιμότητας στην Πολυτεχνική Σχολή. Για την διεκπεραίωση των παραπάνω μελετών, αρχικά έγινε διερεύνηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Στην συνέχεια, διενεργήθηκε αυτοψία στις κτιριακές εγκαταστάσεις, ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση του χώρου με μετρήσεις και φωτογραφίες. Στο τεύχος της μελέτης περιγράφεται το νομικό πλαίσιο, οι κανονισμοί και οι οδηγίες που έχουν ληφθεί υπόψη, γίνεται καταγραφή των αποτελεσμάτων της αυτοψίας, περιγράφοντας τις εισόδους των κτιρίων, τις ράμπες των ατόμων και αμαξιδίων, τους τρόπους της οριζόντιας και κατακόρυφης κυκλοφορίας εντός των κτιρίων, τα μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, τους χώρους υγιεινής, και στο τέλος προτείνονται λύσεις και τρόποι βελτίωσης της προσβασιμότητας, επισημαίνοντας τυχόν ελλείψεις που εμποδίζουν την αυτόνομη διακίνηση των ατόμων
   
 2. Εύρεση δωρεάν λογισμικών προσβασιμότητας: ΐ. εύρεση λογισμικού για μετατροπή κειμένου σε ήχο (NVDA) ϋ. εύρεση λογισμικού για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ευκολία χρήσης του δείκτη του ποντικιού (Angle Mouse). Η ανεύρεση ψηφιακών εργαλείων προσβασιμότητας έγινε με σκοπό τη μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή. Για κάθε δωρεάν λογισμικό Υποστηρικτικής τεχνολογίας συγκεντρώθηκαν οι εξής πληροφορίες: Όνομα εφαρμογής, σχεδιαστής, τρέχουσα έκδοση, κατηγορία(ιες) Βοηθητικών Τεχνολογιών που ανήκει, σχετική αναπηρία(ιες) που αφορά, περιγραφή, λειτουργικό σύστημα της εφαρμογής, σχετικός σύνδεσμος για απόκτηση της δωρεάν εφαρμογής.
   
 3. Δημιουργία οδηγού χρήσης, δυνατοτήτων προσβασιμότητας του λειτουργικού συστήματος Windows 10, για χρήστες με προβλήματα όρασης Η δημιουργία του οδηγού έγινε με στόχο την αξιοποίηση των εργαλείων που περιέχονται στο λειτουργικό σύστημα των Windows 10 για τη διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με προβλήματα όρασης.. Στον οδηγό, περιγράφονται τα βήματα εύρεσης του εργαλείου και δίνονται οδηγίες για την χρήση του με βήματα και εικόνες (screenshots).
   
 4. Έναρξη συνεργασίας με την AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) για την περαιτέρω εξειδίκευση πάνω σε θέματα προσβασιμότητας βιβλιοθηκών.
   
 5. Διατύπωση προτάσεων για τις τεχνικές προδιαγραφές των υπολογιστών και του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν στην ΔΟΣΥΠ.
   
 6. Διατύπωση προτάσεων για τις τεχνικές προδιαγραφές της Ιστοσελίδας της ΔΟΣΥΠ.

  Παράλληλα, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019 επίσης αναμένεται να υλοποιηθεί σειρά ενεργειών που θα αφορά: 1. Μελέτη προσβασιμότητας στην βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. 2. Παράδοση των Μελετών Προσβασιμότητας στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του ΔΠΘ. 3. Βελτίωση των Μελετών Προσβασιμότητας σύμφωνα με υποδείξεις από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. 4. Μετατροπή συγγραμμάτων σε αρχείο ήχου. 5. Μαγνητοσκόπηση διαλέξεων και προσθήκη υποτίτλων. 6. Σχεδιασμός προσβάσιμων σταθμών εργασίας βιβλιοθηκών και διαδικτύου.
   
 7. Συνεργασία με το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας με έδρα την Κομοτηνή και των παραρτημάτων στις πόλεις Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη.
   
 8. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τις ανάγκες της ΔΟΣΥΠ.
   
 9. Συνεργασία με το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για την οργάνωση και την διαχείριση των εθελοντών.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Επόμενο ήταν ότι το ένα και μοναδικό κρούσμα που δηλώθηκε στη Ροδόπη προχθές, από την πλευρά της Πολιτικής Προστασίας,  ήταν εκτός πραγματικότητας.