fbpx Παλινωδίες ξανά με τη σίτιση στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου, 2017 - 11:00
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Παλινωδίες ξανά με τη σίτιση στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σιτίση
Φοιτητές

Καλείται να αποφασίσει η Σύγκλητος, προσφυγή της μίας εκ των δύο εταιρειών που κατέθεσαν προσφορές στην προοπτική ματαίωσης του διαγωνισμού


Η ενεργή σήμερα σύμβαση σίτισης λήγει στις 10-11-2017 και υπάρχει το δικαίωμα προαίρεσης και παράτασης αυτής για ένα ακόμη έτος στο ήδη υπάρχοντα ανάδοχο (Αμάλθεια ΑΕ), ο οποίος τυγχάνει να είναι και ο υποψήφιος που αποκλείσθηκε από την παρούσα διαγνωστική διαδικασία!

Δήμητρα Συμεωνίδου

Παλινωδίες καταγράφονται για μία ακόμα φορά με το θέμα της σίτισης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μπορεί να διενεργήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, όμως ακόμη όχι απλά δεν ανέδειξε ανάδοχο, αλλά με απόφαση της Συγκλήτου του πανεπιστημίου αυτός οδηγείται σε ματαίωση και σε διενέργεια νέου διαγωνισμού. "Φρένο" βέβαια σε αυτή την εξέλιξη επιχειρεί να θέσει μέσω προσφυγής της η μία εκ των δύο εταιρειών που κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό. 
Την τελευταία ενημέρωση προς τις δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες Αμάλθεια ΑΕ και Χούτος Επισιτιστικές Επιχειρήσεις ΑΕ έκανε ο πρυτανεύων καθηγητής Σταύρος Τουλουπίδης κοινοποιώντας τους 2/46/14 Σεπτεμβρίου 2017 απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με την οποία η Σύγκλητος αποφασίζει:


-Να αποδεχθεί την προσφορά της εταιρείας Χούτος Catering AE


-Να απορρίψει την προσφορά της εταιρείας Αφοί Κομπατσιάρη ΑΕ εκμεταλλεύσεων εστιατόρια τουριστικές επιχειρήσεις και τον διακριτικό τίτλο Αμάλθεια ΑΕ από τη συνέχεια του διαγωνισμού ως απαράδεκτης, διότι δεν καλύπτονται οι όροι της διακήρυξη αριθ. 595/2017


-Να ματαιώσει τον διαγωνισμό μετά τον αποκλεισμό του ενός εκ των δύο διαγωνιζομένων, προκειμένου να αναπτυχθεί ανταγωνισμός που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να προχωρήσει στην επαναπροκήρυξη του με όρους που θα εξασφαλίζουν τα παραπάνω.


Της απόφασης της Συγκλήτου είχε προηγηθεί μία άλλη ενέργεια. Συγκεκριμένα ο αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικών του ΔΠΘ κ. Φώτιος Μάρης με το με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑΠΟΙΚ/Α0918/09181/14-9-2017 έγγραφο του προς τα μέλη της Συγκλήτου, εισηγήθηκε την ματαίωση του διαγωνισμού επικαλούμενος το άρθρο 8 παρ. 2 της υπ΄αριθμ. 595/2017 διακήρυξης και το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.


Συγκεκριμένα αναφέρει στην έγγραφη εισήγησή του ότι : «...υπάρχουν περιπτώσεις διαγωνισμών που γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά, ενώ το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενους διαγωνισμούς, αποδεικνυόμενα από παραστατικά, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται, εφόσον η προσφερόμενη τιμή κρίνεται συμφέρουσα για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός σύμφωνα με την Διακήρυξη (595/2017) πραγματοποιήθηκε με βάση "την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης μεταξύ ποιότητας και τιμής. Πρόσθετα, στηρίζεται σε ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή του αναδόχου, δεδομένου ότι καλύπτει σε καθημερινή βάση, την πλήρη σίτιση (3 ημερήσια γεύματα) αρκετών χιλιάδων φοιτητών του Ιδρύματος μας.

Η ύπαρξη περισσοτέρων της μίας προσφοράς μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της διασφάλισης, αλλά και της απόδειξης - της πληρέστερης και αντικειμενικής κάλυψης αυτών των κριτηρίων και της αμεροληψίας της τελικής επιλογής του αναδόχου. Η συνθήκη αυτή (των περισσότερων της μίας προσφορών) μπορεί να αναδείξει το επιθυμητό αποτέλεσμα της ορθής και σύμφωνα πάντα με τους όρους της διακήρυξης, εκπλήρωσης της σύμβασης, προς όφελος των φοιτητών του Ιδρύματός μας. Η διαγνωστική διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση πολλαπλών προσφορών βάση κριτηρίων επιλογής που αναπτύσσονται κύρια με γνώμονα συγκρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας σίτισης, προβάλλει την αμεροληψία και απομακρύνει πιθανές αμφισβητήσεις για την τελική επιλογή.

Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς πιθανά δυσχεραίνει την ικανοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων προϋποθέσεων εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος όπως αυτό βρίσκει εφαρμογή στην παρούσα συνθήκη. Συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαι προς εσάς την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών καθώς και την λήψη απόφασης περί ματαίωσης του εν λόγω διαγωνισμού (Διακήρυξη 595/2017) και την επαναπροκήρυξη του με όρους οι οποίοι θα συνδράμουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των κριτηρίων ποιότητας που καλύπτουν την διαγνωστική διαδικασία της σίτισης των φοιτητών του Ιδρύματός μας, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα προσέλκυσης περισσότερων υποψηφίων αναδόχων. Η συμμετοχή περισσότερων οικονομικών φορέων και η ανταγωνιστικότητα θα συνδράμουν στην εξασφάλιση παροχής υψηλών υπηρεσιών σίτισης και άρα στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος".
 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΟΥΤΟΣ Α.Ε.
Η ματαίωση του διαγωνισμού προκάλεσε την κατάθεση προσφυγής της εταιρείας Χούτος ΑΕ προς την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Με αυτήν ζητά να ακυρωθεί για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους αναπτύσσει διεξοδικά, η απόφαση της Συγκλήτου με την οποία αποφασίσθηκε να ματαιωθεί ο διαγωνισμός και να επαναπροκηρυχθεί λόγω ελλείψεως ανάπτυξης ανταγωνισμού και για λόγους δημοσίου συμφέροντος και να συνεχισθεί αυτός με την τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της μοναδικής εναπομείνασας προσφοράς της εταιρίας Χούτος.
Στην προσφυγή γίνεται γνωστό ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα να εισηγηθεί περί της ματαίωσης του διαγωνισμού ο αναπληρωτής πρύτανης Οικονομικών κ. Φώτιος Μάρης διότι το μόνο και αποκλειστικό γνωμοδοτικό όργανο σε κάθε διαγνωστική διαδικασία αποτελεί η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.


Όσο για τους λόγους δημοσίου συμφέροντος στην προσφυγή της η Εταιρεία Χούτος αναφέρει: "Ο μόνος ουσιαστικός και βάσιμος λόγος δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τη σίτιση των φοιτητών του ΔΠΘ είναι ο κίνδυνος διακοπής της σίτισης αυτών, ο οποίος δεν υπάρχει στην παρούσα φάση. Αφενός πρέπει να επισημανθεί η μακροχρόνια και αναιτιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης διότι από τις 4-4-2017 που ηλεκτρονικά αποσφραγίσθηκαν οι προσφορές τελικά στις 5-9-2017 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς χωρίς βέβαια να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά της εταιρίας μας αφετέρου η ενεργή σήμερα σύμβαση λήγει στις 10-11-2017 και υπάρχει το δικαίωμα προαίρεσης και παράτασης αυτής για ένα ακόμη έτος στο ήδη υπάρχοντα ανάδοχο (Αμάλθεια ΑΕ), ο οποίος τυγχάνει να είναι και ο υποψήφιος που αποκλείσθηκε από την παρούσα διαγνωστική διαδικασία. Πέραν αυτού και από την εμπειρία των παλαιότερων σχετικών διαγωνισμών σίτισης ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε συμμετοχή πέραν των δύο υποψηφίων, οπότε είναι χωρίς έρεισμα η επίκληση του λόγου της έλλειψης ανταγωνισμού για την ματαίωση του διαγωνισμού".


Να σημειώσουμε ότι ο διαγωνισμός αφορά τη σίτιση φοιτητών στις πόλεις Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδας και είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.210.000 ευρώ.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Ας μην διακατεχόμαστε από διπλωματική αφέλεια, διατηρώντας επιφυλάξεις, με την αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ, όσο αφορά τα ελληνοτουρκικά, με τις μίνι διακοπές και επαφές  του κου  Πομπέο,  μόνο στην Ελλάδα.