fbpx Μουσική, παρατάσεις και πρόστιμα στην Κομοτηνή
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου, 2018 - 11:00
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μουσική, παρατάσεις και πρόστιμα στην Κομοτηνή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Καταστήματα
Άδειες
Δήμος Κομοτηνής
Εστίαση

Τι ισχύει για τη μετάδοση - χρήση μουσικής από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δήμητρα Συμεωνίδου

Σε έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης για τη μετάδοση-χρήση μουσικής από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την ακύρωση της προηγούμενης από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής. Στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου ψηφίστηκε η νέα κανονιστική και δόθηκε στη δημοσιότητα από το Δήμο, προκειμένου οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ιδιοκτήτες ΚΥΕ να λάβουν γνώση και φυσικά όλοι οι δημότες, τους οποίους κατά καιρούς απασχολούν θέματα ηχορύπανσης. 


Της έκδοσης της κανονιστικής είχε προηγηθεί διαβούλευση με καταστηματάρχες της περιοχής. Και μπορεί αρχικά να είχαν εκφραστεί ενστάσεις για τους όρους αυτής, όμως αυτές διευθετήθηκαν στη συνέχεια, ικανοποιώντας το σύνολο των καταστηματαρχών. Η απόφαση είχε θεωρηθεί ικανοποιητική, μεταξύ άλλων, γιατί προέβλεπε παράταση του ωραρίου μετάδοσης μουσικής τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους.


Τον Ιούλιο του 2017 είχε ψηφιστεί η Κανονιστική. Σε αυτήν για την παράταση του ωραρίου, ο Δήμος ζητούσε αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή της Δήλωσης Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής, Δημοτική Ενημερότητα, τεχνική έκθεση μηχανικού συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα και σε περίπτωση που το κατάστημα εφάπτεται με κατοικίες ή ξενοδοχεία υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών τους από την οποία θα προκύπτει η συναίνεση της πλειοψηφίας στην αιτούμενη παράταση. Όμως ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε το σύνολο της απόφασης του Δήμου, θεωρώντας ότι από τις κείμενες διατάξεις ρητά προβλέπεται ότι δεν απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής.


Για αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ξανά στις 18 Δεκεμβρίου την Κανονιστική, η οποία πλέον προβλέπει ότι για την παράταση του ωραρίου, που σύμφωνα με την απόφαση είναι μέχρι τις 3.00 για τους σε κλειστούς χώρους των καταστημάτων και μέχρι τις 24.00 για τους υπαίθριους, χρειάζεται μόνο αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή της Δήλωσης Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής και Δημοτική  Ενημερότητα.
Παρατίθενται οι βασικότεροι όροι της τοπικής κανονιστικής απόφασης 


ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΉΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ήδη κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829//2017 ΥΑ ή της αριθμ. 1107414/1491/2003 ΚΥΑ,  απ΄ το οποίο γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής, με χρήση μουσικών οργάνων, στερεοφωνικών μηχανημάτων  ή ηλεκτροφώνων, οφείλει   να διαθέτει «Άδεια Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής» σε ισχύ. 


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Οι Άδειες Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή οι Δηλώσεις Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής του άρθρου 2 παρ. 1 & 2 της παρούσης, δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης μουσικής μέχρι τις 22.00΄ κατά τη χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 23.00΄ κατά τη θερινή. Το ωράριο αυτό μπορεί (κατά τη διακριτική ευχέρεια και όχι κατά δεσμία αρμοδιότητα του Δήμου) να παρατείνεται κατ' εξαίρεση το ανώτατο μέχρι τις 03.00 για τους σε κλειστούς χώρους των καταστημάτων και μέχρι τις 24.00΄ για τους υπαίθριους.   


Για την παράταση του ωραρίου μετάδοσης μουσικής, θα υποβάλλεται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Κομοτηνής σχετικό αίτημα (διατίθεται υπόδειγμα απ' την Υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενο από: α) Αντίγραφο της εν ισχύ Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής ή της Δήλωσης Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής και β) Δημοτική Ενημερότητα.  


Η αιτούμενη παράταση θα χορηγείται, μετά από Απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Δημοτικού Οργάνου (Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας ή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) μόνον κατ' εξαίρεση και μόνον εφόσον δε θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία (άρθρο 3 παρ. 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης). Συνεπώς θα εκτιμάται κατά περίπτωση και με ιδιαίτερη προσοχή η θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, το είδος της μουσικής πηγής που διαθέτει, η αποτελεσματικότητα η μη της ηχομόνωσής του, οι τυχόν υπάρχουσες διαπιστωμένες επώνυμες καταγγελίες περιοίκων, η προηγούμενη συμπεριφορά του καταστηματάρχη (αριθμός και είδος βεβαιωμένων παραβάσεων) κλπ  


ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Συγκροτείται επταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταγγελιών,  αποτελούμενη  από: Έναν Εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας Ροδόπης. Έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Δ/νσης Ροδόπης. Τρεις εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, απ' τους οποίους ένας θα προέρχεται από την πλειοψηφούσα παράταξη, ένας από την μείζονα και ένας από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Δύο  εκπροσώπους του αντιπροσωπευτικότερου επαγγελματικού συλλόγου των ΚΥΕ Δήμου Κομοτηνής. Η επιτροπή θα επιλαμβάνεται των καταγγελιών που θα προέρχονται από ιδιώτες και που θα αφορούν σε οχλήσεις προερχόμενες από την μετάδοση μουσικής από ΚΥΕ. Οι υποβαλλόμενες καταγγελίες θα εξετάζονται μόνον εφόσον είναι επώνυμες και συνοδεύονται από τη καταβολή στο Δημοτικό Ταμείο παραβόλου ύψους 50 €. Τα Μέλη της επιτροπής θα διενεργούν αυτοψίες και μετρήσεις και θα υποβάλουν εγγράφως τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις τους στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία, για τις περαιτέρω ενέργειές της.


ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Πέραν των προβλεπόμενων εκ του Νόμου  κυρώσεων και κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: Κάθε παράβαση που σχετίζεται με τη μετάδοση μουσικής  ελλείψει της απαιτούμενης Άδειας Χρήσεως και Λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων ή της αντίστοιχης Δήλωσης Γνωστοποίησης Μετάδοσης Μουσικής καθώς και της Παράτασης Ωραρίου Μετάδοσης Μουσικής θα επισύρει την επιβολή  προστίμου ποσού 300,00 €. Όμοιο πρόστιμο τριακοσίων (300,00)€  θα επισύρει και κάθε παράβαση των όρων της νομοθεσίας που διέπει τις ως άνω Άδειες, Δηλώσεις και Παρατάσεις (π.χ. υπέρβαση επιτρεπόμενων χρονικών ορίων, υπέρβαση επιτρεπόμενων DB  κλπ).


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Στις τοπικές θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων & επαγγελματικών σωματείων, και στις ιδιωτικές δράσεις τις σχετιζόμενες με καθιερωμένα πλέον εορταστικά τελετουργικά (π.χ. γάμοι, εγκαίνια κλπ), που θα πραγματοποιούνται σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς χώρους θα επιτρέπεται η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων, μέχρι τις 24:00΄, αρκεί η ηχοστάθμη τους να μην υπερβαίνει τα 80 db και να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Τον Ασκό του Αιόλου ανοίγει ουσιαστικά και επίσημα ο Ταγήπ Ερντογάν,  αφήνοντας ανοιχτά τα σύνορα σε μετανάστες και πρόσφυγες να έρθουν προς τη χώρα μας.