fbpx Διαγωνισμός «Βεργίνα- Μένουμε Spiti-Bar»
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τρίτη, 28 Απριλίου, 2020 - 13:32
ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΕΣ»

Διαγωνισμός «Βεργίνα- Μένουμε Spiti-Bar»

ΓΕΝΙΚΑ
ζυθοποιία Βεργίνα
Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης

Όλοι οι όροι συμμετοχής στον διαδικτυακό διαγωνισμό

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η εταιρία με την επωνυμία Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε., που εδρεύει στην Κομοτηνή (ΒΙΠΕ Κομοτηνής), (καλούμενη εφεξής «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΓΙΝΑ - Μένουμε Spiti-Bar», o οποίος θα διενεργηθεί ενιαία στις σελίδες που διατηρεί ο Διοργανωτής στους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook. com/VerginaPremiumBeer/ και https://www.instagram.com/verginabeer/, την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η Διαφημιστική εταιρία SOLID HAVAS Α.Ε. (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική»). Ο εν λόγω ενιαίος Διαγωνισμός δεν συνδέεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με τους τόπους κοινωνικής δικτύωσης Facebook ή Instagram, ούτε διεξάγεται ή υποστηρίζεται από αυτούς. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στις σελίδες που διατηρεί ο Διοργανωτής στους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον ενιαίο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και του τρόπου ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

Δικαίωμα συμμετοχής στον ενιαίο Διαγωνισμό έχουν άτομα άνω των 18 ετών, που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα, που επιθυμεί να μετέχει στον Διαγωνισμό είναι να διατηρεί έγκυρο ενεργό λογαριασμό τουλάχιστον σε μια εκ των σελίδων των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook ή του Instagram, να τηρεί όλους τους όρους χρήσης της εκάστοτε σελίδας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από τον ενιαίο Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β΄ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Η διάρκεια διεξαγωγής της ενιαίας προωθητικής ενέργειας - Διαγωνισμού αρχίζει την Δευτέρα, 27η Απριλίου 2020 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), και λήγει την Παρασκευή 1ηΜαΐου 2020 και ώρα Ελλάδας 23.59:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δε θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται ο Διοργανωτής ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ή της Διαφημιστικής.

Ο Διοργανωτής έχει δικαίωμα νατροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι Συμμετέχοντες με έγκαιρη ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης μέσω των σελίδων που διατηρεί ο Διοργανωτής στους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/VerginaPremiumBeer/ και https://www.instagram.com/ verginabeer/, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης. Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας του Διαγωνισμού ή την ανάκλησή του από τον Διοργανωτή, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία των ως άνω σελίδων του Διοργανωτή δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο των εν λόγω διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των Όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

6. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

6.1. Για να συμμετέχει κάποιος ενδιαφερόμενος στον ενιαίο Διαγωνισμό θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να εισέλθει σε μία από τις σελίδες που διατηρεί ο Διοργανωτής στους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/ VerginaPremiumBeer/ ή https://www.instagram.com/verginabeer/ και να μεταβεί στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να αναρτήσουν σχόλιο (comment) κάτω από το Post αναφέροντας το όνομα όποιου/όποιας φίλου/ης τους, ο/η οποίος/α έχει δηλώσει ότι είναι δυνατή η δημόσια αναφορά του ονόματός του/της, με τον/την οποίο/α θα ήθελαν να μοιραστούν μια μπύρα «ΒΕΡΓΙΝΑ». Οι φίλοι/ες οι οποίοι/ες θα αναφέρονται στο σχόλιο θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

6.2. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, η αναφορά - σχόλιο θα πρέπει να εμφανιστεί ως ενεργός υπερσύνδεσμος (activehyperlink). Για οποιονδήποτε περιορισμό λόγω ρυθμίσεων απορρήτου στην αναφορά του σχολίου δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής ή η Διαφημιστική.

6.3. Η ανάρτηση από τον Συμμετέχοντα σχολίου (comment) συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του στον ενιαίο Διαγωνισμό και στη σχετική κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργειά του και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.

6.4. Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην θεωρήσει έγκυρη και να μην ανεβάσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο του σχολίου είναι προσβλητικό ή αντίκειται στον νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τις σελίδες του Διοργανωτή, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος Συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους Όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, ο δε Διοργανωτής στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του εναντίον του εν λόγω Συμμετέχοντα.

6.5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που: (α) πληροί τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή ή της Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στο λογισμικό σύστημα του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο λογισμικό σύστημα του Διαγωνισμού από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του, και (δ) το σχόλιο (comment) που ανάρτησε ο Συμμετέχων δεν αντίκειται στον νόμο και τα χρηστά ήθη ούτε θίγει δικαιώματα τρίτων.

6.6. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται σε ενιαία λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει σε μία μόνο ηλεκτρονική κλήρωση. Θα πραγματοποιηθεί μία κλήρωση για όσους έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό από τη σελίδα του Διοργανωτή στο διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/VerginaPremiumBeer/ και μία κλήρωση για όσους έλαβαν μέρος σ’αυτόν από τη σελίδα του Διοργανωτή στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/verginabeer/. Σε κάθε κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στον ενιαίο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα από την Έναρξη έως τη Λήξη του Διαγωνισμού, κατά τους όρους του άρθρου 5. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν στα γραφεία της Διαφημιστικής την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία ορισθεί από τη Διαφημιστική σε συνεργασία με τον Διοργανωτή. Από κάθε κλήρωση, ως ανωτέρω, θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί, δηλαδή συνολικά θα αναδειχθούν από τον παρόντα ενιαίο Διαγωνισμό δέκα (10) νικητές και δέκα (10) αναπληρωματικοί .

6.7. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος του Διοργανωτή.

6.8. Κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο ID) δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια - Διαγωνισμό μόνο μία φορά και με μία (1) μόνο συμμετοχή σε κλήρωση, ανεξάρτητα από την επιλογή της σελίδας του Διοργανωτή από την οποία δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (Facebook ή Instagram). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία, θα ισχύσει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες, ως ουδέποτε δηλωθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

6.9. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους ή τους Όρους της Κοινότητας του Facebook (https://www.facebook.com/communitystandards/) και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

7. Δώρο.

Το Δώρο αποτελείται από 10 κιβώτια των 20 φιαλών, από το σύνολο των προϊόντων της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. Κάθε ένα από τα 10 κιβώτια περιέχει: 4 φιάλες ΒΕΡΓΙΝΑ Premium Lager 330ml, 4 φιάλες ΒΕΡΓΙΝΑ Weiss 500ml, 4 φιάλες ΒΕΡΓΙΝΑ Red 330ml, 4 φιάλες ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΟΡΦΥΡΑ 330ml και 4 φιάλες ΒΕΡΓΙΝΑ ΧΧΧ BLACK 330ml. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές που μπορεί να προκληθούν κατά τη μεταφορά του Δώρου στον/στη νικητή/νικήτρια. Το Δώρο είναι ορισμένο ως ανωτέρω από τον Διοργανωτή, δεν εξαργυρώνεται με μετρητά, δεν ανταλλάσσεται, δε μεταβιβάζεται σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορεί να πωληθεί, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Όλοι όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια - Διαγωνισμό θα συμμετέχουν σε μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, ανάλογα με τον διαδικτυακό τόπο μέσα από τον οποίο δήλωσαν συμμετοχή. Οι σχετικές κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Solid Havas Α.Ε. που βρίσκονται στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής και στην οδό Αρτέμιδος αριθμ. 3, ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία ορισθεί από τη Διαφημιστική σε συνεργασία με τον Διοργανωτή. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την ίδια ημέρα με τις κληρώσεις, ως κατωτέρω. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών και των αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών» και ως τέτοιες νοούνται όσες πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 6 του παρόντος.

9. Ενημέρωση για την κατοχύρωση – παραλαβή του Δώρου.

9.1. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού και των αναπληρωματικών τους που θα προέλθουν από τις αντίστοιχες κληρώσεις θα αναρτηθούν στη σελίδα του διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/VerginaPremiumBeer/ την Τρίτη 5 Μαΐου 2020. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες σε αυτό δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση των στοιχείων τους και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη και μη θίγουσα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα. Ακολούθως, οι νικητές θα ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του Δώρου τους με μήνυμα στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram δια του οποίου έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό, μέσω της Διαφημιστικής με την οποία συνεργάζεται ο Διοργανωτής.

9.2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί από τη Διαφημιστική τα πλήρη στοιχεία του προκειμένου να του αποσταλεί το Δώρο (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος ή δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός της ως άνω προθεσμίας ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση κ.ο.κ. και κατά την προβλεπόμενη κατά τα άνω διαδικασία. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού και αποδοχής του Δώρου.

9.3. Το Δώρο θα σταλεί από τον Διοργανωτή μέσω εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων στις περιοχές Αθήνας & Θεσσαλονίκης και μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) στις περιοχές εκτός Αθηνας & Θεσσαλονίκης, άνευ οποιασδήποτε χρέωσης του νικητή, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες που θα τους υποδειχθούν (κατόπιν επικοινωνίας με τον νικητή). Για την παραλαβή του Δώρου ο νικητής ή/και κατά περίπτωση οι αναπληρωματικοί, θα πρέπει να επιδείξουν στα ανωτέρω πρόσωπα, τα οποία θα πραγματοποιήσουν την παράδοση των Δώρων στους νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής Δώρου, το οποίο θα τους παραδοθεί από τα ως άνω πρόσωπα κατά την παράδοση του Δώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.

9.4. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία δηλ. χωρίς ο νικητής ή ο αναπληρωματικός να αποδεχθεί το Δώρο ή καταστεί ανέφικτη η επικοινωνία μαζί του, απώλυται οριστικά το δικαίωμα αυτού επί του Δώρου και καμία σχετική αξίωση δύναται να προβληθεί εκ του λόγου αυτού έναντι του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής.

9.5. Ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με τους νικητές/αναπληρωματικούς (ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι περιοριστικώς για λόγους που οφείλονται π.χ. στο ότι δεν έλαβαν το μήνυμα στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό, δεν έλαβαν γνώση της ανάρτησης των νικητών, τα στοιχεία της επικοινωνίας που δήλωσαν δεν είναι τα ορθά ή είναι απενεργοποιημένα, αδράνησαν να παραλάβουν το Δώρο τους, τα στοιχεία διεύθυνσης που έδωσαν δεν είναι τα ορθά ή δεν ισχύουν) και διατηρούν το δικαίωμα να αποδώσουν το Δώρο κατά την κρίση τους ή και να το ακυρώσουν.

9.6. Το Δώρο αποδίδεται στα πλαίσια του Διαγωνισμού και ουδεμία ευθύνη φέρουν ο Διοργανωτής και/ή η Διαφημιστική για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με τον Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα. Ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου Δώρου . Εφόσον διατεθεί το Δώρο, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των επιλαχόντων του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων Δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου, ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία πλέον ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό.

10. Προσωπικά Δεδομένα.

Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι με οποιονδήποτε τρόπο Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι ο Διοργανωτής ή η Διαφημιστική που ενεργεί για λογαριασμό του θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων δηλ. το username που χρησιμοποιούν στην εκάστοτε πλατφόρμα από όπου έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό και η οποία γίνεται στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Διαγωνισμό και η επικοινωνία μαζί τους. Περαιτέρω, προς τον σκοπό αποστολής του δώρου στον νικητή, θα ζητηθούν επιπλέον το τηλέφωνο, η διεύθυνση. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική έχουν εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων βάσει της νομοθεσίας GDPR (General Data Protection Regulation)- Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016]. Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί υποχρέωση του Διοργανωτή προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους Όρους του Διαγωνισμού. Πρόσβαση στα στοιχεία των Συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή ή της Διαφημιστικής ή εξωτερικών συνεργατών τους που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής υποστήριξης για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των Συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό τους την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού καθώς και την απόδοση του Δώρου. Ουδεμία διαβίβαση δεδομένων λαμβάνει χώρα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

Κατ’ εξαίρεση ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική που ενεργεί για λογαριασμό του δύνανται να γνωστοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς τούτο, ή υποχρεωθούν δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα τηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και έως και για ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστραφούν.

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν,

στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό πριν τη Λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο info@verginabeer.com ή info@solidhavas.gr. Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση.

Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από τον Διοργανωτή και τη Διαφημιστική που ενεργεί για λογαριασμό του, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Εάν οι Συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@verginabeer.com ή info@solidhavas.gr.

H παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων του νικητή αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση της αποστολής του Δώρου. Σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν επιθυμούν την παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων τους, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, ο δε νικητής δεν μπορεί να παραλάβει το Δώρο του.

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική του Διοργανωτή σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση http://www.verginabeer.com/el/ privacy-policy.

11. Αποδοχή των Όρων

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια, δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής στο σύνολό τους και παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ή της Διαφημιστικής που λειτουργεί για λογαριασμό του.
Όλοι οι Συµμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι άνω των 18 ετών, έχουν διαβάσει τους Όρους συμμετοχής, τους γνωρίζουν και δηλώνουν ότι τους αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα.
Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους Όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συµµετέχει στον παρόντα Διαγωνισµό. Κάθε Συμμετέχων αποδέχεται ειδικότερα ανεπιφύλακτα ότι: η προσωπικότητά του δεν προσβάλλεται ούτε µειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τη συµµετοχή του στον παρόντα Διαγωνισμό, στον οποίο καθένας μετέχει με ελεύθερη βούλησή του, δεν προσβάλλονται προσωπικά δεδοµένα ή άλλα δικαιώµατα διανοίας ή δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας του ιδίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Κάθε Συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεση και εξουσιοδότησή του στον Διοργανωτή, μόνο για τους σκοπούς της προβολής του Διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του, παρέχοντάς του ελευθέρως το δικαίωμα να χρησιµοποιήσει το όνομα και τις φωτογραφίες του και τα δώρα που τυχόν κληρώθηκαν σε αυτόν, µέσω προβολής, δηµοσίευσης και αναπαραγωγής στον ιστότοπό του, στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου, όπως το Facebook και Instagram, καθ’ όλη τη διάρκειά του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να χρησιµοποιήσει και να δηµοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την υλοποίηση αυτού του Διαγωνισµού και ο Συμμέχων το αποδέχεται. Ειδικότερα, κάθε Συμμετέχων παρέχει ανεπιφύλακτα τη συναίνεση και εξουσιοδότησή του για με οποιοδήποτε τρόπο διαφηµιστική εκµετάλλευση του Διαγωνισµού και των αποτελεσμάτων του, χωρίς την υποχρέωση πρότερης άλλης ενημέρωσής του ή καταβολής οιασδήποτε µορφής αποζηµίωσης. Περαιτέρω, παρέχει το δικαίωμα στον Διοργανωτή ή τη Διαφημιστική να του αποστέλλεται απευθείας ηλεκτρονικό μήνυμα χωρίς αυτό να θεωρείται µήνυµα spam ή να καλείται τηλεφωνικά στα στοιχεία επικοινωνίας του χωρίς αυτό να θεωρείται όχληση οιασδήποτε µορφής και µόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισµού. Η συµµετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ανεπιφύλακτη παροχή συγκατά-θεσης εκ µέρους του Συμμετέχοντα και αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συµµετοχής.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κομοτηνής.

Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα του Διοργανωτή ή της Διαφημιστικής που λειτουργεί για λογαριασμό του, ή και στον κώδικα και το λογισμικό της εφαρμογής που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του εν λόγω Διαγωνισμού.
Οι παρόντες Όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στις σελίδες που διατηρεί ο Διοργανωτής στους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, https://www.facebook.com/VerginaPremiumBeer/ και https://www.instagram.com/verginabeer/

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Τελευταία περισσεύουν τα ζήτω και τα μπράβο,  από πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς,  για τους νοσηλευτές που εθελοντικά δέχτηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης,  που αντιμετω