ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 4 Απριλίου, 2019 - 10:00
ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ Φ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η δωρεά για την μόρφωση νέων της Κομοτηνής χρονολογείται από το 1982

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Δωρεά
μόρφωση
Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οικονομική βοήθεια σε δύο αριστούχους και φτωχούς νέους του Δήμου Κομοτηνής, επιτυχόντες σε ανώτατες σχολές στην Ελλάδα κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019

Δήμητρα Συμεωνίδου

Την επιθυμία του δωρητή Φ. Πολυζόπουλου για οικονομική βοήθεια προς αριστούχους και φτωχούς νέους του Δήμου Κομοτηνής για την εκπλήρωση σπουδών τους σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, ικανοποιεί το δημοτικό συμβούλιο. Ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση υποτροφιών (εφάπαξ βοήθημα) από την δωρεά εν ζωή του “Φώτη Πολυζόπουλου”, κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών  κληροδοτημάτων Ν. Πίσσα-Φ. Πολυζόπουλου.

Με δωρεά του που έκανε εν ζωή το 1982 ο Φώτης Πολυζόπουλος, όριζε ρητά ότι το προϊόν της δωρεάς θα διατίθεται «διά την μόρφωσην ενός ή δύο νέων, αριστούχων και πτωχών του Δήμου Κομοτηναίων του Ν. Ροδόπης, φοιτούντων εις ανωτάτας Σχολάς εν Ελλάδι». Σήμερα κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να προσδιοριστεί η έννοια του αναφερόμενου ως «πτωχού» από τον διαθέτη Φ. Πολυζόπουλο, προκειμένου αυτή να συμφωνεί με τα σημερινά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, καθόσον κατά τον χρόνο σύνταξης της δωρεάς (1982) οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ήταν διαφορετικές από τις σημερινές. Προκειμένου λοιπόν να μη καταστρατηγηθεί η βούληση του διαθέτη, θα πρέπει το εν λόγω βοήθημα να δίνεται σε οικονομικά αδύναμους μαθητές, όπως η έννοια της οικονομικής αδυναμίας σήμερα προσδιορίζεται με βάση κριτήρια γενικά και αντικειμενικά όπως, το ύψος του εισοδήματος, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων, η κατάσταση υγείας των μελών της οικογένειας και η γενικότερη περιουσιακή και οικονομική κατάσταση αυτών.

Έτσι αποφασίστηκε η διάθεση, με τη μορφή υποτροφίας (εφάπαξ ετήσιο βοήθημα), προερχομένης από τα έσοδα της δωρεάς εν ζωή του Φ. Πολυζόπουλου, σύμφωνα με την επιθυμία του δωρητή, σε δύο αριστούχους και πτωχούς νέους του Δήμου Κομοτηνής, επιτυχόντες σε ανώτατες σχολές στην Ελλάδα κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 (σχολική περίοδος 2018-2019) και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για έκαστο ετησίως και για όλο το χρονικό διάστημα της διάρκειας των νομίμων σπουδών αυτών, οι οποίοι και θα συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Θα διαθέτουν Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια

Ποινική Κατάσταση τους να μην αποτελεί κώλυμα κατά τα οριζόμενα  στο άρθρο 8 τουΝ. 2683/99.  Θα είναι Δημότες Κομοτηνής.  

Θα αποδεικνύουν οικονομική αδυναμία οικογενειακών και ατομικών εισοδημάτων.
Θα είναι αριστούχοι και να εισάγονται σε ανώτατες σχολές κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2018-2019.    
Μετά την δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης για την παροχή των υποτροφιών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, στο Δήμο Κομοτηνής (Πλ. Βιζυηνού 1 - πληροφορίες Ε. Βλαχοπούλου - τηλ. 2531352446) και εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της παρούσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Αίτηση με πλήρη στοιχεία. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι Δημότες Κομοτηνής (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γεννήσεως κλπ). Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία). Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) για το οικογενειακό και ατομικό φορολογητέο εισόδημα του οικονομικού έτους 2018, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9. Βεβαίωση εισαγωγής σε ανώτατες σχολές. Βαθμός αποφοίτησης από το λύκειο Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη κρίση τους ενισχύει την υποψηφιότητά τους (π.χ. Βεβαίωση παράλληλης φοίτησης των αδελφών τους, στοιχεία σχετικά με την οικονομική-οικογενειακή τους κατάσταση κλπ).
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Τώρα που  ο Ερντογάν απειλεί να ανοίξει τις πύλες για να φύγουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και προφανώς να πλημμυρίσει τη χώρα μας,  προάγγελος του τι μέλλει να  συμβεί, είναι η πολιτική που θέλει να εφα