fbpx Σύσταση πολλαπλών "Σωματείων" σε θύλακες της μειονότητας - Μέρος Β'
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 13 Μαΐου, 2017 - 12:15
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Σύσταση πολλαπλών "Σωματείων" σε θύλακες της μειονότητας - Μέρος Β'

ΑΡΘΡΑ
Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής

Γράφει ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής - δικηγόρος ΔΣΑ - ΝΥ ΟΑΕΔ e-mail: ioanniskymionis@yahoo.gr

Στο Μέρος Α' του σημειώματός μας περιγράψαμε την γνωστή σε όλους τους Θρακιώτες πολίτες και κατοίκους σημερινή  εικόνα των πολλαπλών Σωματείων, που διαχειριζόμενα "ανεξήγητα" και δυσανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των μελών τους  και τις δήθεν "μηνιαίες συνδρομές" αυτών χρηματικά ποσά δημιουργούν και  συντηρούν κοστοβόρες "κοινωνικές" δομές, αποκλείουν ευθέως ρατσιστικά  από  αυτές τους χριστιανούς συμπολίτες τους, απολακτίζουν σε καθαρά εθνικιστική/ναζιστική βάση την συμμετοχή "άλλων" στον "άριο" φορέα "τους" και τελικά ανοικτά επιδιώκουν ανήθικους, παράνομους και αντιπολιτειακούς σκοπούς ιδίως  διά της αντιποίησης και της ιδιοποίησης των κρατικών λειτουργιών με τελικό στόχο την μειονοτική αυτοδιοίκηση, την "συλλογική" αυτονομία και τελικά την αυτοκυβέρνηση και την απόσχιση.

Η δραστηριότητα των εν λόγω Σωματείων έως στιγμής  με πολλές ευκαιρίες και αφορμές έχει αποδειχθεί ότι δεν τηρεί  την νομιμότητα και την επιβαλλόμενη   από το Σύνταγμα της Ελληνικής Πολιτείας και τις υποχρεώσεις του Κοινοτικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου κανονιστική συμμόρφωση. Δεν είναι μόνο η εμφανώς καταχρηστική επίκληση της αρχής της πολλαπλότητας των ομοειδών  Σωματείων, που προσβάλλει το δικαίωμα της θετικής συνδικαλιστικής ελευθερίας, διότι οδηγεί σε πλάνη περί την πραγματική ταυτότητα   του Σωματείου και στοχεύει στην υπονόμευση  και την αποδυνάμωση  ήδη υφισταμένων χρησιμοποιώντας παρεμφερή επωνυμία ή την επιδίωξη των  ίδιων σκοπών με ήδη συσταθέν Σωματείο (πχ παρα-κυνηγητικοί Σύλλογοι, παρα-εμπορικό Επιμελητήριο) και  τελικά παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία των λοιπών Σωματείων : η εκτός  Νόμου στόχευση των Σωματείων αυτών αποδεικνύεται και από την άνευ ουδενός προφανούς λόγου σύσταση δευτεροβάθμιων ενώσεων Σωματείων, όπου συμμετέχουν με αυστηρώς "κλειστές" διαδικασίες και μόνο τα ως άνω Σωματεία δημιουργώντας μία απολύτως απατηλή εικόνα προς όλους τους τρίτους, αλλά και από την πρόβλεψη και λειτουργία άνευ λόγου "Τοπικών Τμημάτων" ή "Παραρτημάτων" σε μία πολύ μικρή γεωγραφικά περιοχή! Δεν είναι επίσης η στοχευμένη και προμελετημένη  αθρόα  εγγραφή ως Μελών αλλοδαπών ή διπλοϊθαγενών ή "ανιθαγενών"  την ίδια στιγμή, που αυτό δεν επιτρέπεται στους ημεδαπούς, αλλόθρησκους συμπολίτες κατοίκους της ... έδρας  των Σωματείων!

Η ανάγκη  εκκαθάρισης του τοπίου είναι ανυπέρθετη για λόγους αρμονίας με την ευρωπαϊκή και εθνική νομιμότητα. Ο έλεγχος της παράνομης δράσης των εν λόγω Σωματείων δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης, των Αστυνομικών ή  των Εισαγγελικών Αρχών, διότι αυτό θα ανέδυε την ψευδή εικόνα του Κράτους μας ως αστυνομοκρατούμενου, μη δημοκρατικού, εικόνα που ευτυχώς η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει: ήλθε η ώρα  της Κοινωνίας των Πολιτών. Έτσι ένας ή περισσότεροι Δυτικοθρακιώτες νομιμοποιούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε ένα έκαστο από τα παραπάνω Σωματεία, για να αποδειχθεί από την βέβαιη απόρριψή τους ο "κλειστός" άνευ ουδενός λόγου χαρακτήρας τους. Την αναμενόμενη απόρριψη και άρνηση εγγραφής οι αιτούντες δικαιούνται να θέσουν σε δικαστικό έλεγχο είτε με αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως είτε αγωγή αναγνωριστική της συνδρομής των όρων, που δικαιολογούν την εγγραφή του αιτούντος, με την τακτική διαδικασία κατά ΚΠολΔ (διαδικασία "100 ημερών"). Εκεί θα διαπιστωθεί ο "κλειστός" χαρακτήρας   στην   βάση του ρατσιστικού αποκλεισμού των Χριστιανών και των μη αρεστών, η δε επικοινωνιακή προβολή του ρατσιστικού χαρακτήρα των Σωματείων   θα διαφωτίσει την κοινή γνώμη εντός και εκτός Ελλάδας. Πέραν  όμως της δράσης των ατόμων τα ήδη υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα Σωματεία με ομοειδείς και ομόλογους σκοπούς νομιμοποιούνται στην άσκηση κύριας παρέμβασης ή, αντίστοιχα, τριτανακοπών  κατά της σύστασης και λειτουργίας των ούτω λεγομένων Σωματείων ως έχοντα έννομο συμφέρον.

 Εκ του Συντάγματος   προβλέπεται και επιτρέπεται η άσκηση κρατικής εποπτείας επί όλων των Σωματείων από την Δημόσια Διοίκηση. Ως εποπτεία νοείται η επίβλεψη της δράσης και η λήψη των κατά Νόμο   προβλεπομένων μέτρων για την τήρηση από πλευράς Σωματείων των νομίμων υποχρεώσεων και του Καταστατικού τους πάντα όμως εντός του πλαισίου της συνταγματικής επιφύλαξης της τήρησης των Νόμων. Η Εποπτεύουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται και να ζητά διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες επί των  υποβαλλόμενων στοιχείων ή να ζητά την συμπλήρωσή τους, ενώ έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στην δικαστική διαδικασία  σύστασης ή τροποποίησης του Καταστατικού του Σωματείου, καθώς και να ασκεί Έφεση (άρ. 787 ΚΠολΔ) επί των Αποφάσεων. Η αυτή   Αρχή   έχει το δικαίωμα, όταν διαπιστώνει παράνομες ενέργειες ή αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου να απευθύνει συστάσεις ή και να ασκεί τα παρεχόμενα σε αυτήν από τον Νόμο μέσα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ομαλής λειτουργίας του Σωματείου. Πρακτικές ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης συνεπώς θα μπορούσαν να είναι:

Άμεση σύσταση Διεύθυνσης Σωματείων στην Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με τομέα αρμοδιότητας τους τρεις  Νομούς της Δυτικής Θράκης [Διεύθυνση] και άσκηση σύντονης εποπτείας επί όλων των Σωματείων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Ηλεκτρονική  απογραφή των Σωματείων εντός εξαμήνου, δημιουργία Ηλεκτρονικού  Μητρώου Σωματείων στην Διεύθυνση και ανάρτησή του στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

Ετήσια εποπτεία από την σύσταση για την δράση και την   λειτουργία του Σωματείου από την Διεύθυνση.

Η έσχατη μορφή κρατικής εποπτείας είναι η εκκίνηση της διαδικασίας δικαστικής διάλυσης του Σωματείου, που ποτέ δεν κινείται  αυτεπαγγέλτως, αλλά μόνο από τα νομιμοποιούμενα για αυτό πρόσωπα (την  Διοίκηση του Σωματείου, το 1/5 των Μελών του και την Εποπτεύουσα Αρχή, δηλαδή τον αρμόδιο Υπουργό και την Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης ως διάδοχο   του πάλαι κρατικού, μη αιρετού, Νομάρχη. Η διαδικασία δικαστικής διάλυσης κινείται πέραν των στον ΑΚ προβλεπόμενων περιοριστικώς περιπτώσεων, όπως  και στην περίπτωση της εκ παραδρομής έγκρισης της συστάσεως Σωματείου επιδιώκοντος παράνομο, ανήθικο ή αντικείμενο στην δημόσια τάξη σκοπό, και στην περίπτωση, που το  επίμαχο Σωματείο επιδιώκει διαφορετικό σκοπό σε σχέση με τον στο  Καταστατικό του οριζόμενο ή εάν ο σκοπός ή η λειτουργία του   Σωματείου απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι στην δημόσια τάξη. Ο λόγος της δικαστικής διάλυσης συναρτάται, τόσο προς την επιδίωξη του καταστατικού σκοπού, που αν και νόμιμος στην αρχή, στην συνέχεια μπορεί να καταστεί παράνομος, όσο και προς τα μέσα επίτευξής του στην περίπτωση, που αυτά είναι αθέμιτα, σύμφωνα με τα  άρ.  9 παρ. 1 εδ. α' και παρ. 2, άρ. 10 παρ. 1 εδ. α' και β', άρ. 11 παρ. 1 Ευρωπαϊκής  Σύμβασης Δικαιωμάτων του  Ανθρώπου   (ΕΣΔΑ), που καθιστά την δημόσια τάξη θεμιτό περιορισμό  των εκεί προβλεπομένων δικαιωμάτων βάσει αντικειμενικών  κριτηρίων. Στις ακραίες περιπτώσεις συστηματικά παράνομης και ανοικτά πολιτικά κατευθυνόμενης λειτουργίας του Σωματείου για την αντιποίηση και την ιδιοποίηση κρατικών λειτουργιών ευθέως η Πολιτεία κατ' άρ. 1 και 2 ΒΔ 25./25.02.1947  "Περί   μέτρων προς διάλυσιν οργανώσεων αντιποιούμενων Κρατικήν Αρχήν ή Εξουσίαν κτλ", το οποίο κυρώθηκε διά του ΝΔ 1128/5.-8.10.1949 δυνάμει του ΞΖ' Ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων, διά του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά την εκούσια δικαιοδοσία μπορεί να προκαλέσει την διάλυση του ερευνώμενου Σωματείου - ακόμα και με Προσωρινή Διαταγή του Δικαστηρίου - κάνοντας χρήση της  θεωρίας της άρσης της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων, για να διαπιστωθεί  ΠΟΙΟΙ, ΠΟΤΕ, ΠΩΣ και με ΠΟΣΑ  συνωμοτούν κατά της Πατρίδας μας.

"Κάτι ψήνεται", είναι φανερό, αλλά δεν θα τους αφήσουμε! Ο ανορθόδοξος αυτός "πόλεμος", όχι πια κατά  τρισδιάστατων φυσικών προσώπων, έστω και σκιών, αλλά νομικών προσώπων, είναι γραμμένο να αποβεί με το δίκαιο του αγώνα μας.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Υπερβάλλον ζήλος και νταηλίκι εκ του ασφαλούς,  όργανα της τάξης που παρεκτρέπονται και παραβατούν, η άσκηση των καθηκόντων με διαταγές σκληρής γραμμής άνωθεν και   λανθασμένες εκτιμήσεις της κατάστασης με σ