ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου, 2018 - 11:00
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΖΩΪΚΟ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Απαντήσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ζημιές από πλημμύρες στη Ροδόπη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πλημμύρα
Ζημιές
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Βαγγέλης Αποστόλου

Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς
 

Δήμητρα Συμεωνίδου

Απαντήσεις δίνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου για τις ζημιές που προκλήθηκαν στη Ροδόπη από τις πλημμύρες της 17ης Δεκεμβρίου 2017 και ιδιαίτερα όσες αφορούν σε καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, φυτικό κεφάλαιο και αποθηκευμένες ζωοτροφές.

Ο κος Αποστόλου, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, απαντάει στις ερωτήσεις, που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ  Σ. Βαρδαλής, Γ. Δελής και Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ιλχάν Αχμέτ. Ο υπουργός κάνει γνωστά τα παρακάτω όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν από τη βροχόπτωση-πλημμύρα, η οποία έλαβε χώρα στις 16 και 17 Δεκεμβρίου του 2017 στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ροδόπης:  


• σε διάφορες καλλιέργειες (χειμερινών σιτηρών και χειμερινών κηπευτικών), σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις ζημιάς από τους παραγωγούς. Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων είναι σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.


• σε ζωικό κεφάλαιο προβάτων (80), αρνιών (50) και σε μελισσοσμήνη (50), σημειώνεται ότι το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. και θα ακολουθήσει η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.


• σε φυτικό κεφάλαιο (μηδικές), πάγιο κεφάλαιο (θερμοκηπιακή μονάδα) καθώς και σε αποθηκευμένες ζωοτροφές, σημειώνεται ότι διενεργήθηκαν οι καταγραφές σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Κατόπιν, οι ζημιές του φυτικού και παγίου κεφαλαίου καθώς και των αποθηκευμένων ζωοτροφών, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) και των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα συναρμόδια Υπουργεία και την Ε.Ε.

Οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και της δαπάνης από το Υπουργείο Οικονομικών και, οπωσδήποτε, μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης- αντικατάστασης των ζημιών.


Όσον αφορά στην κάλυψη κατά 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς, επισημαίνεται ότι με την υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, η οποία παρέχεται από τον ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με τον ν. 3877/2010, καλύπτονται οι άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, που προξενούνται από συγκεκριμένα ζημιογόνα αίτια και οι οποίες είναι μεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστό ζημιάς.

Το μη καλυπτόμενο ποσοστό ζημιάς ονομάζεται απαλλαγή και είναι χαρακτηριστικό της ασφάλισης. Η απαλλαγή είναι το μέρος της ζημιάς, το οποίο βαρύνει τον ασφαλισμένο και αποτελεί κίνητρο, ώστε ο ίδιος ο ασφαλισμένος να προστατεύσει την παραγωγή του τόσο πριν από τη ζημιά –με προληπτικά μέτρα- όσο και μετά τη ζημιά –με κατάλληλους ψεκασμούς- και να μην επαναπαυθεί στην αποζημίωση του ΕΛ.Γ.Α. Για τον λόγο αυτόν, πουθενά δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κατά 100% οποιασδήποτε ασφαλιζόμενης ζημιάς. 


Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι ο ΕΛ.Γ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τις σύγχρονες ανάγκες, καθώς και την κλιματική αλλαγή που έχει προκύψει:

Θα ξεκινήσει άμεσα τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης, η οποία εκπονήθηκε το 2014, αλλά και για την εκπόνηση νέων επιμέρους αναλογιστικών μελετών, με σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική του κάλυψη, υλοποιώντας ένα μόνιμο αίτημα του αγροτικού κόσμου.  

Θα προχωρήσει στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στον αγροτικό κόσμο. Για τον σκοπό αυτόν, κάλεσε τους ασφαλισμένους του, καθώς τους φορείς, τις ομάδες και τις οργανώσεις αυτών, να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις για τροποποιήσεις, βελτιώσεις και συμπληρώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία του ως ασφαλιστικού Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που αναφέρεται στην ιστοσελίδα www.elga.gr, μέχρι το τέλος του 2017.


Εγγειοβελτιωτικά έργα και υπεύθυνοι   
Σε ό,τι αφορά στα εγγειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σημειώνεται ότι, σύμφωνα με έγγραφο (αριθ. 3630/120168/13.11.2017) του αρμόδιου για την παροχή οδηγιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων και εγκαταστάσεων Τμήματος Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, οι φορείς διαχείρισης των έργων εγγείων βελτιώσεων (ΟΕΒ και ΟΤΑ) πρέπει μετά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών από πλεονάζοντα αρδευτικά και πλημμυρικά ύδατα, να προβούν στον έλεγχο και, όπου απαιτείται, στη συντήρηση του στραγγιστικού δικτύου των έργων δικαιοδοσίας τους.


Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ζητήματα που αφορούν σε έργα και Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) ρυθμίζονται με το άρθρο 46 του ν. 4456/2017 (Α΄24). Ειδικότερα, με την παρ. 1α΄ του παραπάνω άρθρου, η Περιφέρεια έχει πλέον την εποπτεία, ήτοι τον διοικητικό, τεχνικό και διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο των αντικειμένων των ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ), των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ) και του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ). Με την αριθ. 3252/99092/22-09-2017 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Ειδικότερα, μεταξύ αυτών των αρμοδιοτήτων περιλαμβάνονται:


Η μεταβίβαση στους ΟΕΒ των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων.
Η εποπτεία και ο τεχνικός έλεγχος των ΟΕΒ για την εκπόνηση ερευνών και μελετών και για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των έργων.


Η δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων, εξολοκλήρου ή εν μέρει, κατ' εξαίρεση και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, σε περίπτωση αδυναμίας των ΟΕΒ.
Η μέριμνα για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων.


Η μέριμνα για τη βελτίωση, συμπλήρωση, ανακαίνιση και επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ.


Η μέριμνα για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών εγγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ και η εκτέλεσή τους.


Η μέριμνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθορών ή ζημιών, οι οποίες προκαλούνται μετά τη μεταβίβαση των έργων στους ΟΕΒ.


Η διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία σε έργα εγγείων βελτιώσεων δικαιοδοσίας των ΟΕΒ, καθώς και η εκτέλεσή τους.


Η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών συντήρησης από τους ΟΕΒ. Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων που έχουν μεταβιβαστεί στους ΟΕΒ, απολογιστικά.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Μπορεί η κυβέρνηση Σύριζα  να επιχαίρετε ότι κατάφερε να νομοθετήσει με τέτοιο τρόπο,  ώστε να μην κοπούν οι συντάξεις,  αλλά η διαδικασία  του επανυπολογισμού  που επεξεργάζονται  εδώ και πολλούς μήνες,  φα