ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου, 2017 - 11:00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες ασύλου της Αν. Μακεδονίας και Θράκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Θέσεις εργασίας

15 θέσεις Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Σπουδών Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Φυλάκιο Έβρου και Παρανέστι Δράμας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 131 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών εξέδωσε η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Θα καλύψουν τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Λέσβου, Ξάνθης, Σάμου και Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75 % από ΕΕ και 25 % από Ελλάδα)».


Στις υπηρεσίες ασύλου της Αν. Μακεδονίας και Θράκης προβλέπονται οι εξής θέσεις εργασίας: 
Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Φυλακίου Έβρου: 7 θέσεις εργασίας ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Σπουδών
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη: 3 θέσεις εργασίας ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Σπουδών


Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης στο Παρανέστι: 2 θέσεις εργασίας ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ξάνθης: 3 θέσεις εργασίας ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Σπουδών
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 0900 με 1300 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ22017, (τηλ. επικοινωνίας 210-6988582, 210-6988612).


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα (Π. Κανελλοπούλου 2 Αθήνα, ΤΚ 10177), και στα καταστήματα της Υπηρεσίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.


Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες — Διαγωνισμών Φορέων — Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Μόλις πραγματοποιείται  μία ρήξη, η  υπάρχει μια αποχώρηση, η  παραίτηση ενός  κυβερνητικού  στελέχους  τότε αρχίζουν να λέγονται και  αλήθειες και   βγαίνουν στη φόρα πολλά μυστικά τα οποία μάλλον τα κρατού