ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Παρασκευή, 9 Μαρτίου, 2018 - 11:00
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στις υπηρεσίες ΟΑΕΔ σε Κομοτηνή και Σάπες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
προσλήψεις
ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονικά η αίτηση από σήμερα μέχρι 19 Μαρτίου

Από σήμερα Παρασκευή 9 Μαρτίου και ώρα 07:00 π.μ. ξεκινάει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σε δομές του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την ΣΟΧ1/2018 και θα έχει διάρκεια μέχρι και την 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.


Η εν λόγω ανακοίνωση προβλέπει την πρόσληψη ατόμων και για τις δομές του ΟΑΕΔ στη Ροδόπη οι οποίες έχουν ως εξής:
Υπηρεσία    Ειδικότητα    Αριθμός Ατόμων


KETEK-ΕΠΑ ΣΙΕΚ 
Κομοτηνής    ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας    3
ΚΠΑ2 Κομοτηνής    ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας    1
ΒΝΣ Κομοτηνής    ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας    3
ΚΠΑ2 Σαπών    ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας    1

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.πρωτ.11205/14-02-2018 ανακοίνωση καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα αυτής.


Η εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο της Διοίκησης ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ. έως 15:30.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται: τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη “Αίτηση για την ανακοίνωση της ΣΟΧ 1/2018”.


Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη ταχυδρομική αποστολή ή αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων.


Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ http://ek.oaed.gr/SOXAithseis/

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Η ανοχή που υπήρχε μέχρι πρότινος και από πλευράς πολιτείας αλλά και θεσμικών αρχών,  να σφάζονται ανεξέλεγκτα αιγοπρόβατα και βοοειδή στις θρησκευτικές γιορτές,  όπως είναι το Πάσχα,  αλλά και το Μπαϊράμ,  

Ημερολόγιο