ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 11 Ιουλίου, 2019 - 10:00
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα στήριξης καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κέντρο Κοινότητας Κομοτηνής

Που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ο ∆ήµος Ιάσµου ενηµερώνει τους κατοίκους του ∆ήµου ότι με υπουργική απόφαση δίνεται η δυνατότητα στήριξης καταναλωτών των οποίων η κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών, υπό τη µορφή παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήµατος επιδότησης των οφειλών τους, προκειµένου να επανασυνδέεται το ηλεκτρικό ρεύµα. 

Το ύψος του ειδικού βοηθήµατος αντιστοιχεί σε ποσό που καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Συγκεκριµένα, για συνολικές οφειλές: α) έως 6.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής. β) από 6.001€ και έως 9.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής. γ) από 9.001€ και έως 12.000€, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής. δ) από 12.001€ και άνω, θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής. Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραµµα διακανονισµού και το εναποµείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες µηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθµός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το ειδικό βοήθηµα θα καταβάλλεται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεµούν οι οφειλές του δικαιούχου, ο οποίος και θα εκδίδει εντολή επανασύνδεσης που θα υλοποιείται από τη ∆Ε∆∆ΗΕ χωρίς χρέωση τελών επανασύνδεσης. 

Δικαιούχοι για την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: 1. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύµατος της κύριας κατοικίας τους. 2. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι και τις 31/10/2018. 3. Να πληρούν τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ. Οι ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι πληρούν τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α., µπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ιάσµου. 

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τριµελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµό 485/2019 απόφαση δηµάρχου Ιάσµου, αποτελούµενη από εκπρόσωπο του ∆ήµου Ιάσµου, της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και της ∆ΕΗ Α.Ε., η οποία δύναται να ζητεί είτε την προσκόµιση περαιτέρω δικαιολογητικών, είτε τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας, είτε η ίδια να διενεργεί κατ’ οίκον επίσκεψη για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ιάσµου (κτήριο ΚΑΠΗ) Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2534024828. Ηµέρες και ώρες υποβολής αιτήσεων: ∆ευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:00.

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

----------