ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου, 2017 - 11:00
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16 προσλήψεις στο νοσοκομείο Ξάνθης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νοσοκομείο Ξάνθης
προσλήψεις

Προσωπικό εστίασης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά 16 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης:
3 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης - Ειδικότητας τραπεζοκόμων για 6ωρη απασχόληση
9 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης - Ειδικότητας τραπεζοκόμων για 4ωρη απασχόληση 
1 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης - Ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων για 6ωρη απασχόληση
3 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων για 4ωρη απασχόληση.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης - Νεάπολη Τ.Κ. 67100 - Ξάνθη», απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν Αθανασία Χασιώτη (τηλ. επικοινωνίας 25413-51172, 158). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 


Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Αφού εξέφρασαν τις αντιρρήσεις  και τους προβληματισμούς τους οι σύμβουλοι,  μετά την απόφαση του δημάρχου να μην θέσει εκ  νέου υποψηφιότητα  στις επόμενες εκλογές και αφού ξεπέρασαν  το πρώτο σοκ,  πολλοί