ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τρίτη, 11 Ιουνίου, 2019 - 10:00
ΕΝΩ ΗΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ο Δήμος Κομοτηνής βλέπει θετικά την πρόσκληση Φιλόδημου για τα αδέσποτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δημοτικό Κοινοκομείο
Αδέσποτα
Δήμος Κομοτηνής

Κρίσιμο ερώτημα τι κάνουν οι άλλοι Δήμοι, Ιάσμου, Αρριανών και Μαρωνείας - Σαπών, όπου επίσης υπάρχει πρόβλημα με τα αδέσποτα, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, αλλά όχι ενδεδειγμένες ενέργειες διαχείρισής τους, πλην ελαχίστων

Η πρόσκληση του Φιλόδημου προβλέπει κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δήμητρα Συμεωνίδου

Ο Δήμος Κομοτηνής βλέπει θετικά την πρόσκληση Φιλόδημου για τα αδέσποτα. Το πρόβλημα σύνθετο και οι προτάσεις πολλές. Όμως ο Δήμος έχει ήδη την εμπειρία της διαχείρισης του μοναδικού Δημοτικού Κυνοκομείου στο νομό Ροδόπης και αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με την μάντρωση περισσότερων αδέσποτων σε κλουβιά, αλλά με την διαχείρισή του σε άλλη βάση.

Πριν ακόμα εκδοθεί η πρόσκληση του Φιλόδημου ο Δήμος Κομοτηνής είχε κάνει τον δικό του, περαιτέρω, σχεδιασμό για τα αδέσποτα. Μετά την έκδοση της πρόσκλησης, την οποία βλέπει θετικά, ενδεχομένως να προχωρήσει σε τροποποιήσεις για να λάβει την χρηματοδότηση. Έχει άλλωστε το χρονικό περιθώριο να το κάνει.

Κρίσιμο όμως τίθεται και το ερώτημα τι κάνουν οι άλλοι Δήμοι, Ιάσμου, Αρριανών και Μαρωνείας - Σαπών, όπου επίσης υπάρχει πρόβλημα με τα αδέσποτα, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, αλλά όχι οι ενδεδειγμένες ενέργειες διαχείρισής τους, πλην ελαχίστων. Το ζήτημα, για παράδειγμα, εγείρει επιτακτικό στον Δήμο Ιάσμου, όπου ανήκει η ευθύνη για τα αδέσποτα της πανεπιστημιούπολης. Ειδικά μετά την πρώτη "καμπάνα" της Δικαιοσύνης για τη μη ορθή διαχείριση των αδέσποτων σκυλιών, η οποία επιβλήθηκε στον Δήμο Ιάσμου μετά από επίθεση αδέσποτου σε φοιτήτρια στον χώρο της πανεπιστημιούπολης. Είναι ο Δήμος της Ροδόπης που καλείται να διαχειριστεί το ζήτημα των αδέσποτων στην πανεπιστημιούπολη, επειδή αυτή ανήκει στα δικά του διοικητικά όρια, με το ζήτημα να προβάλλει σύνθετο και δύσκολα διαχειρίσιμο. Σήμερα η διαχείριση των αδέσποτων γίνεται σε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο και περιλαμβάνει εμβολιασμούς, στειρώσεις ακόμα και υιοθεσίες αδέσποτων. Την πρακτική αυτή εφαρμόζει ο Δήμος Ιάσμου σε όλη την επικράτειά του και όχι μόνο στην πανεπιστημιούπολη.

«Φιλόδημος»: 20 εκατ. σε Δήμους για τα αδέσποτα
Ο υπουργός Εσωτερικών, με νέα πρόσκληση του “Φιλόδημου ΙΙ” καλεί  τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών να υποβάλλουν προτάσεις για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε δικαιούχο OTA ορίστηκε σε 300.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε ήδη με την έκδοση της Πρόσκλησης και θα διαρκέσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Το αίτημα του Δήμου πρέπει να συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από σύμφωνη γνώμη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ειδικότερα, με τα 20 εκατομμύρια μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες οι εξής: 

Ι] Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του αρ.3 του π.δ. 463/1978 και της Υ.Α. 280262/3-12-2003, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους και στην προστασία των ζώων συντροφιάς. 

Η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται: α) στην εκ θεμελίων κατασκευή εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή σε μισθωμένο ή παραχωρημένο οικόπεδο στο Δήμο ή στον Σύνδεσμο Δήμων για τουλάχιστον 10 έτη, β) στη διαμόρφωση και επισκευή υπάρχοντος/ων κτιρίου/ων, ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή μισθωμένο από τον Δήμο ή τον Σύνδεσμο Δήμων ή παραχωρημένο κτίριο/α για τουλάχιστον 10 έτη, γ) στην προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση καταφυγίου (π.χ. για τη δημιουργία εγκατάστασης απομόνωσης ζώων σε περίπτωση εμφάνισης λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος, εγκατάστασης αποθήκευσης και προετοιμασίας τροφής κλπ) ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί καταφυγίων και να καταστεί δυνατή η απόκτηση άδειας λειτουργίας του. 

Όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων καταφυγίων των Δήμων τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως σύμφωνα με το αρ.4 του ν.604/1977 και τις απαιτήσεις του αρ.3 του π.δ.463/1978, ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ήτοι αντικατάσταση σκεπής και δαπέδων, ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μικρών ζώων, η επέκταση του καταφυγίου με επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων (για παράδειγμα για να αυξηθεί η δυναμικότητά του), η βελτίωση χώρου παρασκευής και αποθήκευσης τροφής, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για απομόνωση των ζώων (σε περίπτωση λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλληλων υποδομών αποχέτευσης και παροχέτευσης των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης του καταφυγίου κλπ.

ΙΙ] Κάθε είδους δαπάνη που αφορά την εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των καταφυγίων που διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως, σύμφωνα με το αρ.4 του ν. 604/1977 και του αρ.3 του π.δ.463/1978. Ενδεικτικά αναφέρονται: τοποθέτηση αυτόματων ταϊστρών και ποτίστρων, εξοπλισμός ιατρείου μικρών ζώων, εξοπλισμός παρασκευής τροφής και καθαρισμού σκευών και χώρων.

ΙΙΙ] Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις παραπάνω δράσεις σε εγκαταστάσεις καταφυγίων που διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως σύμφωνα με το αρ.4 του ν.604/1977 και του αρ.3 του π.δ. 463/1978, και στις οποίες περιλαμβάνονται:

  • Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας ή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται: αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση εγκαταστάσεων, προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  • Δημιουργία παροχής πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή από άλλες πηγές και δημιουργία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (σε εκτός σχεδίου περιοχές).

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Τώρα που  ο Ερντογάν απειλεί να ανοίξει τις πύλες για να φύγουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και προφανώς να πλημμυρίσει τη χώρα μας,  προάγγελος του τι μέλλει να  συμβεί, είναι η πολιτική που θέλει να εφα