ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
Τρίτη, 4 Απριλίου, 2017 - 15:54
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αυτό είναι άραγε το μέλλον που θέλουμε; Χώρα με κατεστραμμένο παραγωγικό ιστό;

ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Βασιλάκης

Άρθρο γνώμης του οικονομολόγου-φοροτεχνικού Γεωργίου Βασιλάκη

Με την ΠΟΛ 1041/2017, κοινοποιούνται οι διατάξεις του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015, με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, Κεφάλαια 1-9, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), για ενημέρωσή σας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 3 του ένατου άρθρου του άρθρου 1 του ιδίου νόμου οι κοινοποιούμενες διατάξεις εφαρμόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση με την οποία αρχίζει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ άρθρο 924 ΚΠολΔ διενεργείται μετά την 1.1.2016. 
Έχουμε μια τεράστια διαφοροποίηση στο να εκποιηθούν περιουσιακά στοιχεία  επιχειρήσεων η οφειλετών εν γένει. Οι κυριότερες μεταβολές που επήλθαν με τις νέες διατάξεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και δυνατόν να σχετίζονται με το δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης και τις απορρέουσες από αυτό διαδικασίες είσπραξης απαιτήσεων του Δημοσίου, είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 


- Τροποποιήσεις στις διατυπώσεις της κατάσχεσης και στην προδικασία του πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων) και λοιπά συναφή θέματα, όπως:

• υιοθέτηση συστήματος πολλαπλών κατασχέσεων επί του ιδίου πράγματος,

• κατάργηση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης επί κινητών και ακινήτων και θέσπισης αντ’ αυτής του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης,

• πρόσθετες επιδόσεις αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης κινητών και ακινήτων και τήρηση νέων προθεσμιών για τη διενέργεια αυτών,

• υποχρεωτικό πλέον στοιχείο της κατασχετήριας έκθεσης καθώς και του αποσπάσματος αυτής είναι και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των υπέρ ου και καθ’ ου η εκτέλεση,

• διαδικτυακή δημοσίευση (ενημέρωση) μέσα από την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης, με επιμέλεια του δικαστικού επιμελητή.

- Τροποποιήσεις στην κύρια διαδικασία του πλειστηριασμού, αναπλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων) και λοιπά συναφή θέματα, όπως:

• πρόβλεψη διαφορετικού τρόπου πλειοδοσίας (αναβάθμιση γραπτών προσφορών),

• τροποποίηση χρονικού διαστήματος απαγόρευσης διενέργειας πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού από 1 έως 31 Αυγούστου (με εξαίρεση τον πλειστηριασμό πλοίων και αεροσκαφών ή πραγμάτων που πρόκειται να υποστούν φθορά,

• πρόβλεψη περί έντοκης κατάθεσης από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού του εκπλειστηριάσματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θεσμοθέτηση αυτής ως ακατάσχετης κλπ,

• διαδικτυακή δημοσίευση (ενημέρωση) μέσα από την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων της περίληψης πράξης αναπλειστηριασμού ή της δήλωσης επίσπευσης / συνέχισης πλειστηριασμού από τον ίδιο ή άλλο δανειστή, με επιμέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού.

- Νέος τρόπος προσδιορισμού της αξίας των κατασχεθέντων ακινήτων και καθορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς βάσει της εμπορικής αξίας αυτών,

- Σύντμηση προθεσμίας άσκησης αναγγελίας δανειστών το αργότερο (5) ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό.

- Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις για την κατάταξη απαιτήσεων των αναγγελθέντων δανειστών καθώς και ως προς την είσπραξη / επιστροφή εκπλειστηριάσματος καταταγέντων δανειστών.

Επιχειρήσεις με ποσά άνω των 50.000 ευρώ είναι στο στόχαστρο, χάνουν δε τα ακίνητα τους σε εμπορική αξία χωρίς τη διασφάλιση της αντικειμενικής και ενεργείται από κοινού από τους πιστωτές κατάσχεση εκποιούνται περιουσιακά στοιχεία πολλαπλάσιας αξίας για να ικανοποιηθεί η παράλογη απαίτηση χωρίς δημοσιότητα και τις δικονομικές εγγυήσεις. 

Ζημία για την επιχειρηματικότητα της Θράκης μας που αποτελεί ασπίδα της χώρας με εξαγωγικές επιχειρήσεις που ασφυκτιούν κάτω από τον άδικο τραπεζικό ανταγωνισμό γειτονικών χωρών και τελικά επιλέγουν τη χρεωκοπία και τη μετανάστευση τόπου δραστηριότητας. Αυτό είναι άραγε το μέλλον που θέλουμε; Χώρα με κατεστραμμένο παραγωγικό ιστό;. 

Σχετικά Άρθρα

Μικροκομοτηναίικα

Η προθεσμία που  έπρεπε να δηλώσουν ότι δέχονται την άρση   στο τραπεζικό τους απόρρητο, αυτοί που  προστατεύονται από το νόμο Κατσέλη,  έληξε  στις 15 Σεπτεμβρίου.